Tuple<T1,T2>(T1, T2) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Tuple<T1,T2>.Initializes a new instance of the Tuple<T1,T2> class.

public:
 Tuple(T1 item1, T2 item2);
public Tuple (T1 item1, T2 item2);
new Tuple<'T1, 'T2> : 'T1 * 'T2 -> Tuple<'T1, 'T2>
Public Sub New (item1 As T1, item2 As T2)

Parametry

item1
T1

Wartość pierwszego składnika spójnej kolekcji.The value of the tuple's first component.

item2
T2

Wartość drugiego składnika spójnej kolekcji.The value of the tuple's second component.

Uwagi

Można również użyć statycznej Tuple.Create<T1,T2>(T1, T2) metody do tworzenia wystąpienia obiektu spoiny 2 bez konieczności jawnego określania typów jego składników.You can also use the static Tuple.Create<T1,T2>(T1, T2) method to instantiate a 2-tuple object without having to explicitly specify the types of its components. Poniższy przykład używa Tuple.Create<T1,T2>(T1, T2) metody do tworzenia wystąpienia 2-krotki, której składniki są typu String i Double .The following example uses the Tuple.Create<T1,T2>(T1, T2) method to instantiate a 2-tuple whose components are of type String and Double.

var tuple2 = Tuple.Create("New York", 32.68);
Console.WriteLine("{0}: {1}", tuple2.Item1, tuple2.Item2);
// Displays New York: 32.68
Dim tuple2 = Tuple.Create("New York", 32.68)
Console.WriteLine("{0}: {1}", tuple2.Item1, tuple2.Item2)
' Displays New York: 32.68

Jest to równoważne następującej wywołaniu Tuple<T1,T2> konstruktora klasy.This is equivalent to the following call to the Tuple<T1,T2> class constructor.

var tuple2 = new Tuple<string, double>("New York", 32.68);
Console.WriteLine("{0}: {1}", tuple2.Item1, tuple2.Item2);
// Displays New York: 32.68
Dim tuple2 = New Tuple(Of String, Double)("New York", 32.68)
Console.WriteLine("{0}: {1}", tuple2.Item1, tuple2.Item2)
' Displays New York: 32.68

Dotyczy