Tuple<T1,T2>.ITuple.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określonego Tuple elementu.Gets the value of the specified Tuple element.

property System::Object ^ System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Item[int] { System::Object ^ get(int index); };
object? System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
object System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
member this.System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item(int) : obj
 ReadOnly Property Item(index As Integer) As Object Implements ITuple.Item

Parametry

index
Int32

Indeks określonego Tuple elementu.The index of the specified Tuple element. index może mieć wartość z zakresu od 0 do 1.index can range from 0 to 1.

Wartość właściwości

Object

Wartość Tuple elementu w określonej pozycji.The value of the Tuple element at the specified position.

Implementuje

Wyjątki

index jest mniejsza niż 0 lub większa niż 1.index is less than 0 or greater than 1.

Uwagi

Tuple<T1,T2>.ITuple.Item[]Właściwość jest jawną implementacją interfejsu.The Tuple<T1,T2>.ITuple.Item[] property is an explicit interface implementation. Aby wywołać tę metodę, należy rzutować lub przekonwertować Tuple<T1,T2> obiekt na ITuple obiekt interfejsu.To call it, you must cast or convert the Tuple<T1,T2> object to an ITuple interface object.

Dotyczy