Tuple<T1,T2>.ITuple.Length Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w Tuple .Gets the number of elements in the Tuple.

property int System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Length { int get(); };
int System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length { get; }
member this.System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length : int
 ReadOnly Property Length As Integer Implements ITuple.Length

Wartość właściwości

Int32

2, liczba elementów w Tuple<T1,T2> obiekcie.2, the number of elements in a Tuple<T1,T2> object.

Implementuje

Uwagi

ITuple.LengthWłaściwość jest jawną implementacją interfejsu.The ITuple.Length property is an explicit interface implementation. Aby wywołać tę metodę, należy rzutować lub przekonwertować Tuple<T1,T2> obiekt na ITuple obiekt interfejsu.To call it, you must cast or convert the Tuple<T1,T2> object to an ITuple interface object.

Dotyczy