Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> Klasa

Definicja

Reprezentuje 6-krotkę lub sextuple.Represents a 6-tuple, or sextuple.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable
[System.Serializable]
public class Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable

Parametry typu

T1

Typ pierwszego składnika spójnej kolekcji.The type of the tuple's first component.

T2

Typ drugiego składnika spójnej kolekcji.The type of the tuple's second component.

T3

Typ trzeciego składnika spójnej kolekcji.The type of the tuple's third component.

T4

Typ czwartego składnika spójnej kolekcji.The type of the tuple's fourth component.

T5

Typ piątego składnika spójnej kolekcji.The type of the tuple's fifth component.

T6

Typ szóstego składnika krotki.The type of the tuple's sixth component.

Dziedziczenie
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Spójna kolekcja to struktura danych, która ma określoną liczbę i kolejność wartości.A tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. Klasa Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> reprezentuje krotkę 6-lub sextuple, która jest krotką zawierającą sześć komponentów.The Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> class represents a 6-tuple, or sextuple, which is a tuple that has six components.

Można utworzyć wystąpienie obiektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> przez wywołanie Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> lub statycznej metody Tuple.Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6).You can instantiate a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object by calling either the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> or the static Tuple.Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6) method. Możesz pobrać wartość składników krotki przy użyciu właściwości Item1, Item2, Item3, Item4, Item5i Item6 tylko do odczytu.You can retrieve the value of the tuple's components by using the read-only Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, and Item6 instance properties.

Spójne kolekcje są powszechnie wykorzystywane na cztery różne sposoby:Tuples are commonly used in four different ways:

 • Reprezentowanie jednego zestawu danych.To represent a single set of data. Na przykład spójna kolekcja może reprezentować rekord bazy danych, a jej składniki mogą reprezentować poszczególne pola rekordu.For example, a tuple can represent a database record, and its components can represent individual fields of the record.

 • Zapewnienie łatwego dostępu do zestawu danych i możliwości wykonywania w nim różnych operacji.To provide easy access to, and manipulation of, a data set. W poniższym przykładzie zdefiniowano obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, który zawiera dane populacji dla każdego miasta w Nowym Jorku dla każdego spisu od 1960 do 2000.The following example defines a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object that contains population data for New York City for each census from 1960 through 2000. Sextuple jest przenoszona do metody ComputePopulationChange, która oblicza roczną stawkę zmiany między spisami, a także roczną stawkę zmiany dla całego okresu 50 roku.The sextuple is passed to the ComputePopulationChange method, which calculates the annual rate of change between censuses, as well as the annual rate of change for the entire 50 year period.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     // Get population data for New York City, 1960-2000.
     var population = 
        Tuple.Create("New York", 7781984, 7894862, 7071639, 7322564, 8008278);
     var rate = ComputePopulationChange(population);
     // Display results.
     Console.WriteLine("Population Change, {0}, 1960-2000\n", population.Item1);
     Console.WriteLine("Year   {0,10} {1,9}", "Population", "Annual Rate");
     Console.WriteLine("1960   {0,10:N0} {1,11}", population.Item2, "NA");
     Console.WriteLine("1970   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item3, rate.Item2/10);
     Console.WriteLine("1980   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item4, rate.Item3/10);
     Console.WriteLine("1990   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item5, rate.Item4/10);
     Console.WriteLine("2000   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item6, rate.Item5/10);
     Console.WriteLine("1960-2000 {0,10:N0} {1,11:P2}", "", rate.Item6/50);
    }
  
    private static Tuple<string, double, double, double, double, double> ComputePopulationChange(
        Tuple<string, int, int, int, int, int> data) 
    {      
     var rate = Tuple.Create(data.Item1, 
                 (double)(data.Item3 - data.Item2)/data.Item2, 
                 (double)(data.Item4 - data.Item3)/data.Item3, 
                 (double)(data.Item5 - data.Item4)/data.Item4, 
                 (double)(data.Item6 - data.Item5)/data.Item5,
                 (double)(data.Item6 - data.Item2)/data.Item2 );
     return rate;
    }      
  }
  // The example displays the following output:
  //    Population Change, New York, 1960-2000
  //    
  //    Year   Population Annual Rate
  //    1960    7,781,984     NA
  //    1970    7,894,862   0.15 %
  //    1980    7,071,639   -1.04 %
  //    1990    7,322,564   0.35 %
  //    2000    8,008,278   0.94 %
  //    1960-2000         0.06 %
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     ' Get population data for New York City, 1960-2000.
     Dim population = Tuple.Create(
             "New York", 7781984, 7894862, 7071639, 7322564, 8008278)
     Dim rate = ComputePopulationChange(population)   
     ' Display results.
     Console.WriteLine("Population Change, {0}, 1960-2000", population.Item1)
     Console.WriteLine()
     Console.WriteLine("Year   {0,10} {1,9}", "Population", "Annual Rate")
     Console.WriteLine("1960   {0,10:N0} {1,11}", population.Item2, "NA")
     Console.WriteLine("1970   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item3, rate.Item2/10)
     Console.WriteLine("1980   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item4, rate.Item3/10)
     Console.WriteLine("1990   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item5, rate.Item4/10)
     Console.WriteLine("2000   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item6, rate.Item5/10)
     Console.WriteLine("1960-2000 {0,10:N0} {1,11:P2}", "", rate.Item6/50)
    End Sub
    
     ' Compute rate of population change by decade and overall.
    Private Function ComputePopulationChange(data As Tuple(Of String, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer)) _ 
        As Tuple(Of String, Double, Double, Double, Double, Double)
     Dim rate = Tuple.Create(data.Item1, 
                 (data.Item3 - data.Item2)/data.Item2, 
                 (data.Item4 - data.Item3)/data.Item3, 
                 (data.Item5 - data.Item4)/data.Item4, 
                 (data.Item6 - data.Item5)/data.Item5,
                 (data.Item6 - data.Item2)/data.Item2 )
     Return rate
    End Function      
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    Population Change, New York, 1960-2000
  '    
  '    Year   Population Annual Rate
  '    1960    7,781,984     NA
  '    1970    7,894,862   0.15 %
  '    1980    7,071,639   -1.04 %
  '    1990    7,322,564   0.35 %
  '    2000    8,008,278   0.94 %
  '    1960-2000         0.06 %
  
 • Aby zwrócić wiele wartości z metody bez użycia parametrów out (in C#) lub ByRef (w Visual Basic).To return multiple values from a method without the use of out parameters (in C#) or ByRef parameters (in Visual Basic). Na przykład poprzedni przykład zwraca dane statystyczne, wraz z nazwą miasta, w obiekcie Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>.For example, the previous example returns its computed statistics, along with the city name, in a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object.

 • Przekazywanie wielu wartości do metody za pomocą jednego parametru.To pass multiple values to a method through a single parameter. Na przykład Metoda Thread.Start(Object) ma jeden parametr, który umożliwia podawanie jednej wartości metodzie wykonywanej przez wątek przy uruchamianiu.For example, the Thread.Start(Object) method has a single parameter that lets you supply one value to the method that the thread executes at startup. W przypadku podania obiektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> jako argumentu metody można dostarczyć procedurę uruchamiania wątku z sześcioma elementami danych.If you supply a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object as the method argument, you can supply the thread's startup routine with six items of data.

Konstruktory

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> klasy.Initializes a new instance of the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> class.

Właściwości

Item1

Pobiera wartość pierwszego składnika Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> obiektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's first component.

Item2

Pobiera wartość drugiego składnika Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> obiektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's second component.

Item3

Pobiera wartość trzeciego składnika Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> obiektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's third component.

Item4

Pobiera wartość czwartego składnika Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> obiektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's fourth component.

Item5

Pobiera wartość piątego składnika Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> obiektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's fifth component.

Item6

Pobiera wartość szóstego składnika Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> obiektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object's sixth component.

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> jest równy podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object is equal to a specified object.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla bieżącego obiektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>.Returns the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object.

GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje wartość tego wystąpienia Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>.Returns a string that represents the value of this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> instance.

Jawne implementacje interfejsu

IComparable.CompareTo(Object)

Porównuje bieżący obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> do określonego obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy bieżący obiekt jest przed, po lub w tym samym położeniu co określony obiekt w kolejności sortowania.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object to a specified object and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Porównuje bieżący obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> z określonym obiektem przy użyciu określonej funkcji porównującej i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy bieżący obiekt jest przed, po lub w tym samym położeniu, co określony obiekt w kolejności sortowania.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> jest równy określonemu obiektowi w oparciu o określoną metodę porównania.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Oblicza wartość skrótu dla bieżącego obiektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> przy użyciu określonej metody obliczeniowej.Calculates the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> object by using a specified computation method.

ITuple.Item[Int32]

Pobiera wartość określonego Tuple elementu.Gets the value of the specified Tuple element.

ITuple.Length

Pobiera liczbę elementów w Tuple.Gets the number of elements in the Tuple.

Metody rozszerzania

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Dekonstruuje krotkę z 6 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>)

Konwertuje wystąpienie klasy Tuple na wystąpienie struktury ValueTuple.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

Dotyczy

Zobacz też