Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item4 Właściwość

Definicja

Pobiera wartość Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> czwartego składnika bieżącego obiektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object's fourth component.

public:
 property T4 Item4 { T4 get(); };
public T4 Item4 { get; }
member this.Item4 : 'T4
Public ReadOnly Property Item4 As T4

Wartość właściwości

T4

Wartość Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> czwartego składnika bieżącego obiektu.The value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object's fourth component.

Przykłady

W poniższym przykładzie nastąpi utworzenie obiektu 17-elementowej spójnej kolekcji zawierającego dane o ludności miasta Detroit (stan Michigan) w latach 1860-2000.The following example creates a 17-tuple object that contains population data for the city of Detroit, Michigan, from 1860 to 2000. Czwarty składnik 17-spoiny jest populacją w 1870.The fourth component of the 17-tuple is the population in 1870. W przykładzie używa się Item4 właściwości, aby wyświetlić wartość populacji i obliczyć roczną stawkę zmiany populacji z przedziału od 1870 do 1880.The example uses the Item4 property to display the population value and to calculate the annual rate of population change between 1870 and 1880.

using System;

class Example
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Tuple<int, int, int> from1980 = Tuple.Create(1203339, 1027974, 951270);
    var from1910 = new Tuple<int, int, int, int, int, int, int, Tuple<int, int, int>> 
      (465766, 993078, 1568622, 1623452, 1849568, 1670144, 1511462, from1980);
    var population = new Tuple<string, int, int, int, int, int, int,
      Tuple<int, int, int, int, int, int, int, Tuple<int, int, int>>> 
      ("Detroit", 1860, 45619, 79577, 116340, 205876, 285704, from1910);

    Console.WriteLine("Population of {0}", population.Item1);
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14} {2,10}", "Year", "Population", "Change");

    int year = population.Item2;
    ShowPopulation(year, population.Item3);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item4, population.Item3);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item5, population.Item4);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item6, population.Item5);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item7, population.Item6);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item1, population.Item7);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item2, population.Rest.Item1);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item3, population.Rest.Item2);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item4, population.Rest.Item3);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item5, population.Rest.Item4);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item6, population.Rest.Item5);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item7, population.Rest.Item6);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item1, population.Rest.Item7);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item2, population.Rest.Rest.Item1);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item3, population.Rest.Rest.Item2);
  }

  private static void ShowPopulationChange(int year, int newPopulation, int oldPopulation)
  {
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation,
             ((double)(newPopulation - oldPopulation) / oldPopulation) / 10);
  }

  private static void ShowPopulation(int year, int newPopulation)
  {
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation, "n/a");
  }
}
// The example displays the following output:
//
//  Population of Detroit
//  Year   Population   Change
//  1860     45,619     n/a
//  1870     79,577   7.44 %
//  1880     116,340   4.62 %
//  1890     205,876   7.70 %
//  1900     285,704   3.88 %
//  1910     465,766   6.30 %
//  1920     993,078   11.32 %
//  1930    1,568,622   5.80 %
//  1940    1,623,452   0.35 %
//  1950    1,849,568   1.39 %
//  1960    1,670,144   -0.97 %
//  1970    1,511,462   -0.95 %
//  1980    1,203,339   -2.04 %
//  1990    1,027,974   -1.46 %
//  2000     951,270   -0.75 %
Module Example
  Sub Main()
    Dim from1980 As Tuple(Of Integer, Integer, Integer) =
      Tuple.Create(1203339, 1027974, 951270)
    Dim from1910 As New Tuple(Of Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, _
      Tuple(Of Integer, Integer, Integer)) _
      (465766, 993078, 1568622, 1623452, 1849568, 1670144, 1511462, from1980)
    Dim population As New Tuple(Of String, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, _ 
      Tuple(Of Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Tuple(Of Integer, Integer, Integer))) _
      ("Detroit", 1860, 45619, 79577, 116340, 205876, 285704, from1910)

    Console.WriteLine("Population of {0}", population.Item1)
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14} {2,10}", "Year", "Population", "Change")

    Dim year As Integer = population.Item2
    ShowPopulation(year, population.Item3)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item4, population.Item3)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item5, population.Item4)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item6, population.Item5)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item7, population.Item6)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item1, population.Item7)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item2, population.Rest.Item1)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item3, population.Rest.Item2)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item4, population.Rest.Item3)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item5, population.Rest.Item4)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item6, population.Rest.Item5)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item7, population.Rest.Item6)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item1, population.Rest.Item7)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item2, population.Rest.Rest.Item1)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item3, population.Rest.Rest.Item2)
  End Sub

  Private Sub ShowPopulationChange(ByVal year As Integer, ByVal newPopulation As Integer, ByVal oldPopulation As Integer)
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation,
             (newPopulation - oldPopulation) / oldPopulation / 10)
  End Sub

  Private Sub ShowPopulation(ByVal year As Integer, ByVal newPopulation As Integer)
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation, "n/a")
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'
'  Population of Detroit
'  Year   Population   Change
'  1860     45,619     n/a
'  1870     79,577   7.44 %
'  1880     116,340   4.62 %
'  1890     205,876   7.70 %
'  1900     285,704   3.88 %
'  1910     465,766   6.30 %
'  1920     993,078   11.32 %
'  1930    1,568,622   5.80 %
'  1940    1,623,452   0.35 %
'  1950    1,849,568   1.39 %
'  1960    1,670,144   -0.97 %
'  1970    1,511,462   -0.95 %
'  1980    1,203,339   -2.04 %
'  1990    1,027,974   -1.46 %
'  2000     951,270   -0.75 %

Uwagi

Typ składnika można dynamicznie określić Item4 na jeden z dwóch sposobów:You can dynamically determine the type of the Item4 component in one of two ways:

Dotyczy