Type.IsSerializable Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Type jest możliwy do serializacji.Gets a value indicating whether the Type is serializable.

public:
 property bool IsSerializable { bool get(); };
public bool IsSerializable { get; }
member this.IsSerializable : bool
Public ReadOnly Property IsSerializable As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli Type można serializować. w przeciwnym razie false.true if the Type is serializable; otherwise, false.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wystąpienie klasy MyTestClass, ustawia atrybut [Serializable] i sprawdza Właściwość IsSerializable dla true lub false.The following example creates an instance of MyTestClass class, sets the [Serializable] attribute, and checks the IsSerializable property for true or false.

using namespace System;
public ref class MyClass
{
public:

  // Declare a public class with the [Serializable] attribute.

  [Serializable]
  ref class MyTestClass{};


};

int main()
{
  try
  {
   bool myBool = false;
   MyClass::MyTestClass^ myTestClassInstance = gcnew MyClass::MyTestClass;
   
   // Get the type of myTestClassInstance.
   Type^ myType = myTestClassInstance->GetType();
   
   // Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
   myBool = myType->IsSerializable;
   Console::WriteLine( "\nIs {0} serializable? {1}.", myType->FullName, myBool );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "\nAn exception occurred: {0}", e->Message );
  }

}

using System;
namespace SystemType
{
  public class MyClass
  {
    // Declare a public class with the [Serializable] attribute.
    [Serializable] public class MyTestClass 
    {
    }
    public static void Main(string []args)
    {
      try
      {
        bool myBool = false;
        MyTestClass myTestClassInstance = new MyTestClass();
        // Get the type of myTestClassInstance.
        Type myType = myTestClassInstance.GetType();
        // Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
        myBool = myType.IsSerializable;
        Console.WriteLine("\nIs {0} serializable? {1}.", myType.FullName, myBool.ToString());
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("\nAn exception occurred: {0}", e.Message);
      }
    }
  }
}
Namespace SystemType
  Public Class [MyClass]
    ' Declare a public class with the [Serializable] attribute.
    <Serializable()> Public Class MyTestClass
    End Class
    Public Overloads Shared Sub Main()
      Try
        Dim myBool As Boolean = False
        Dim myTestClassInstance As New MyTestClass()
        ' Get the type of myTestClassInstance.
        Dim myType As Type = myTestClassInstance.GetType()
        ' Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
        myBool = myType.IsSerializable
        Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "Is {0} serializable? {1}.", myType.FullName, myBool.ToString())
      Catch e As Exception
        Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "An exception occurred: {0}", e.Message.ToString())
      End Try
    End Sub
  End Class
End Namespace 'SystemType

Uwagi

Typy, które są zdefiniowane w .NET Standard nie są oznaczone SerializableAttribute.Types that are defined in the .NET Standard are not marked with SerializableAttribute. Zamiast tego każda implementacja platformy .NET określa, czy typ jest możliwy do serializacji.Instead, each .NET implementation determines whether a type is serializable. W czasie wykonywania można użyć właściwości IsSerializable, aby określić, czy ta implementacja obsługuje serializację wystąpienia typu.At run time, you can use the IsSerializable property to determine whether that implementation supports serialization of an instance of the type. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z przykładem, zobacz Jak ustalić, czy obiekt .NET Standard jest możliwy do serializacji.For more information and an example, see How to determine if a .NET Standard object is serializable.

Jeśli bieżący Type reprezentuje skonstruowany typ ogólny, ta właściwość ma zastosowanie do definicji typu ogólnego, z której został skonstruowany typ.If the current Type represents a constructed generic type, this property applies to the generic type definition from which the type was constructed. Jeśli na przykład bieżąca Type reprezentuje MyGenericType<int> (MyGenericType(Of Integer) w Visual Basic), wartość tej właściwości jest określana przez MyGenericType<T>.For example, if the current Type represents MyGenericType<int> (MyGenericType(Of Integer) in Visual Basic), the value of this property is determined by MyGenericType<T>.

Jeśli bieżąca Type reprezentuje parametr typu w definicji typu ogólnego lub metody generycznej, ta właściwość zawsze zwraca false.If the current Type represents a type parameter in the definition of a generic type or generic method, this property always returns false.

Dotyczy

Zobacz też