Type.MakeArrayType Metoda

Definicja

Type Zwraca obiekt reprezentujący tablicę bieżącego typu.

Przeciążenia

MakeArrayType(Int32)

Type Zwraca obiekt reprezentujący tablicę bieżącego typu z określoną liczbą wymiarów.

MakeArrayType()

Type Zwraca obiekt reprezentujący jednowymiarową tablicę bieżącego typu z dolną granicą zera.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy tablicę ref (ByRef w Visual Basic) i typy wskaźników dla Test klasy.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

public ref class Example
{
public:
  static void Main()
  {
   // Create a Type object that represents a one-dimensional
   // array of Example objects.
   Type^ t = Example::typeid->MakeArrayType();
   Console::WriteLine( L"\r\nArray of Example: {0}", t );
   
   // Create a Type object that represents a two-dimensional
   // array of Example objects.
   t = Example::typeid->MakeArrayType( 2 );
   Console::WriteLine( L"\r\nTwo-dimensional array of Example: {0}", t );
   
   // Demonstrate an exception when an invalid array rank is
   // specified.
   try
   {
     t = Example::typeid->MakeArrayType( -1 );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( L"\r\n{0}", ex );
   }
   
   // Create a Type object that represents a ByRef parameter
   // of type Example.
   t = Example::typeid->MakeByRefType();
   Console::WriteLine( L"\r\nByRef Example: {0}", t );
   
   // Get a Type object representing the Example class, a
   // MethodInfo representing the "Test" method, a ParameterInfo
   // representing the parameter of type Example, and finally
   // a Type object representing the type of this ByRef parameter.
   // Compare this Type object with the Type object created using
   // MakeByRefType.
   Type^ t2 = Example::typeid;
   MethodInfo^ mi = t2->GetMethod( L"Test" );
   ParameterInfo^ pi = mi->GetParameters()[ 0 ];
   Type^ pt = pi->ParameterType;
   Console::WriteLine( L"Are the ByRef types equal? {0}", (t == pt) );
   
   // Create a Type object that represents a pointer to an
   // Example object.
   t = Example::typeid->MakePointerType();
   Console::WriteLine( L"\r\nPointer to Example: {0}", t );
  }

  // A sample method with a ByRef parameter.
  //
  void Test( interior_ptr<Example^> /*e*/ )
  {
  }
};

int main()
{
  Example::Main();
}

/* This example produces output similar to the following:

Array of Example: Example[]

Two-dimensional array of Example: Example[,]

System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
  at System.RuntimeType.MakeArrayType(Int32 rank) in c:\vbl\ndp\clr\src\BCL\System\RtType.cs:line 2999
  at Example.Main()

ByRef Example: Example&
Are the ByRef types equal? True

Pointer to Example: Example*

 */
using System;
using System.Reflection;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create a Type object that represents a one-dimensional
    // array of Example objects.
    Type t = typeof(Example).MakeArrayType();
    Console.WriteLine("\r\nArray of Example: {0}", t);

    // Create a Type object that represents a two-dimensional
    // array of Example objects.
    t = typeof(Example).MakeArrayType(2);
    Console.WriteLine("\r\nTwo-dimensional array of Example: {0}", t);

    // Demonstrate an exception when an invalid array rank is
    // specified.
    try
    {
      t = typeof(Example).MakeArrayType(-1);
    }
    catch(Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("\r\n{0}", ex);
    }

    // Create a Type object that represents a ByRef parameter
    // of type Example.
    t = typeof(Example).MakeByRefType();
    Console.WriteLine("\r\nByRef Example: {0}", t);

    // Get a Type object representing the Example class, a
    // MethodInfo representing the "Test" method, a ParameterInfo
    // representing the parameter of type Example, and finally
    // a Type object representing the type of this ByRef parameter.
    // Compare this Type object with the Type object created using
    // MakeByRefType.
    Type t2 = typeof(Example);
    MethodInfo mi = t2.GetMethod("Test");
    ParameterInfo pi = mi.GetParameters()[0];
    Type pt = pi.ParameterType;
    Console.WriteLine("Are the ByRef types equal? {0}", (t == pt));

    // Create a Type object that represents a pointer to an
    // Example object.
    t = typeof(Example).MakePointerType();
    Console.WriteLine("\r\nPointer to Example: {0}", t);
  }

  // A sample method with a ByRef parameter.
  //
  public void Test(ref Example e)
  {
  }
}

/* This example produces output similar to the following:

Array of Example: Example[]

Two-dimensional array of Example: Example[,]

System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
  at System.RuntimeType.MakeArrayType(Int32 rank) in c:\vbl\ndp\clr\src\BCL\System\RtType.cs:line 2999
  at Example.Main()

ByRef Example: Example&
Are the ByRef types equal? True

Pointer to Example: Example*

 */
type Example() =
  // A sample method with a ByRef parameter.
  member _.Test(e: Example byref) = ()

do
  // Create a Type object that represents a one-dimensional
  // array of Example objects.
  let t = typeof<Example>.MakeArrayType()
  printfn $"\r\nArray of Example: {t}"

  // Create a Type object that represents a two-dimensional
  // array of Example objects.
  let t = typeof<Example>.MakeArrayType 2
  printfn $"\r\nTwo-dimensional array of Example: {t}"

  // Demonstrate an exception when an invalid array rank is
  // specified.
  try
    let t = typeof<Example>.MakeArrayType -1
    ()
  with ex ->
    printfn $"\r\n{ex}"

  // Create a Type object that represents a ByRef parameter
  // of type Example.
  let t = typeof<Example>.MakeByRefType()
  printfn $"\r\nByRef Example: {t}"

  // Get a Type object representing the Example class, a
  // MethodInfo representing the "Test" method, a ParameterInfo
  // representing the parameter of type Example, and finally
  // a Type object representing the type of this ByRef parameter.
  // Compare this Type object with the Type object created using
  // MakeByRefType.
  let t2 = typeof<Example>
  let mi = t2.GetMethod "Test"
  let pi = mi.GetParameters()[0]
  let pt = pi.ParameterType
  printfn $"Are the ByRef types equal? {t = pt}"

  // Create a Type object that represents a pointer to an
  // Example object.
  let t = typeof<Example>.MakePointerType()
  printfn $"\r\nPointer to Example: {t}"

(* This example produces output similar to the following:

Array of Example: Example[]

Two-dimensional array of Example: Example[,]

System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
  at System.RuntimeType.MakeArrayType(Int32 rank) in c:\vbl\ndp\clr\src\BCL\System\RtType.cs:line 2999
  at Example.Main()

ByRef Example: Example&
Are the ByRef types equal? True

Pointer to Example: Example*
 *)
Imports System.Reflection

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
    ' Create a Type object that represents a one-dimensional
    ' array of Example objects.
    Dim t As Type = GetType(Example).MakeArrayType()
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Array of Example: " & t.ToString())

    ' Create a Type object that represents a two-dimensional
    ' array of Example objects.
    t = GetType(Example).MakeArrayType(2)
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Two-dimensional array of Example: " & t.ToString())

    ' Demonstrate an exception when an invalid array rank is
    ' specified.
    Try
      t = GetType(Example).MakeArrayType(-1)
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine(vbCrLf & ex.ToString())
    End Try

    ' Create a Type object that represents a ByRef parameter
    ' of type Example.
    t = GetType(Example).MakeByRefType()
    Console.WriteLine(vbCrLf & "ByRef Example: " & t.ToString())

    ' Get a Type object representing the Example class, a
    ' MethodInfo representing the "Test" method, a ParameterInfo
    ' representing the parameter of type Example, and finally
    ' a Type object representing the type of this ByRef parameter.
    ' Compare this Type object with the Type object created using
    ' MakeByRefType.
    Dim t2 As Type = GetType(Example)
    Dim mi As MethodInfo = t2.GetMethod("Test")
    Dim pi As ParameterInfo = mi.GetParameters()(0)
    Dim pt As Type = pi.ParameterType
    Console.WriteLine("Are the ByRef types equal? " & (t Is pt))

    ' Create a Type object that represents a pointer to an
    ' Example object.
    t = GetType(Example).MakePointerType()
    Console.WriteLine(vbCrLf & "Pointer to Example: " & t.ToString())
  End Sub

  ' A sample method with a ByRef parameter.
  '
  Public Sub Test(ByRef e As Example)
  End Sub
End Class

' This example produces output similar to the following:
'
'Array of Example: Example[]
'
'Two-dimensional array of Example: Example[,]
'
'System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
'  at System.RuntimeType.MakeArrayType(Int32 rank) in c:\vbl\ndp\clr\src\BCL\System\RtType.cs:line 2999
'  at Example.Main()
'
'ByRef Example: Example&
'Are the ByRef types equal? True
'
'Pointer to Example: Example*

MakeArrayType(Int32)

Type Zwraca obiekt reprezentujący tablicę bieżącego typu z określoną liczbą wymiarów.

public:
 abstract Type ^ MakeArrayType(int rank);
public:
 virtual Type ^ MakeArrayType(int rank);
public abstract Type MakeArrayType (int rank);
public virtual Type MakeArrayType (int rank);
abstract member MakeArrayType : int -> Type
abstract member MakeArrayType : int -> Type
override this.MakeArrayType : int -> Type
Public MustOverride Function MakeArrayType (rank As Integer) As Type
Public Overridable Function MakeArrayType (rank As Integer) As Type

Parametry

rank
Int32

Liczba wymiarów tablicy. Ta liczba musi być mniejsza lub równa 32.

Zwraca

Type

Obiekt reprezentujący tablicę bieżącego typu z określoną liczbą wymiarów.

Wyjątki

rank jest nieprawidłowy. Na przykład wartość 0 lub ujemna.

Wywoływana metoda nie jest obsługiwana w klasie bazowej.

Bieżący typ to TypedReference.

-lub- Bieżący typ jest typem ByRef . Oznacza to, IsByRef że zwraca wartość true.

-lub- rank wartość jest większa niż 32.

Uwagi

Metoda MakeArrayType umożliwia generowanie typów tablic, których typy elementów są obliczane w czasie wykonywania.

Uwaga

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego rozróżnia wektory (czyli tablice jednowymiarowe, które są zawsze oparte na zerze) i tablice wielowymiarowe. Wektor, który zawsze ma tylko jeden wymiar, nie jest taki sam jak tablica wielowymiarowa, która ma tylko jeden wymiar. Nie można użyć tego przeciążenia metody do utworzenia typu wektora; Jeśli rank ma wartość 1, to przeciążenie metody zwraca wielowymiarowy typ tablicy, który ma jeden wymiar. MakeArrayType() Użyj przeciążenia metody, aby utworzyć typy wektorów.

Zobacz też

Dotyczy

MakeArrayType()

Type Zwraca obiekt reprezentujący jednowymiarową tablicę bieżącego typu z dolną granicą zera.

public:
 abstract Type ^ MakeArrayType();
public:
 virtual Type ^ MakeArrayType();
public abstract Type MakeArrayType ();
public virtual Type MakeArrayType ();
abstract member MakeArrayType : unit -> Type
abstract member MakeArrayType : unit -> Type
override this.MakeArrayType : unit -> Type
Public MustOverride Function MakeArrayType () As Type
Public Overridable Function MakeArrayType () As Type

Zwraca

Type

Type Obiekt reprezentujący jednowymiarową tablicę bieżącego typu z dolną granicą zera.

Wyjątki

Wywoływana metoda nie jest obsługiwana w klasie bazowej. Klasy pochodne muszą zapewnić implementację.

Bieżący typ to TypedReference.

-lub- Bieżący typ jest typem ByRef . Oznacza to, IsByRef że zwraca wartość true.

Uwagi

Metoda MakeArrayType umożliwia generowanie typów tablic, których typy elementów są obliczane w czasie wykonywania.

Uwaga Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego rozróżnia wektory (czyli tablice jednowymiarowe, które są zawsze oparte na zerze) i tablice wielowymiarowe. Wektor, który zawsze ma tylko jeden wymiar, nie jest taki sam jak tablica wielowymiarowa, która ma tylko jeden wymiar. To przeciążenie metody może służyć tylko do tworzenia typów wektorów i jest jedynym sposobem na utworzenie typu wektora. MakeArrayType(Int32) Użyj przeciążenia metody, aby utworzyć typy tablic wielowymiarowych.

Zobacz też

Dotyczy