TypeCode Wyliczenie

Definicja

Określa typ obiektu.Specifies the type of an object.

public enum class TypeCode
public enum TypeCode
[System.Serializable]
public enum TypeCode
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum TypeCode
type TypeCode = 
[<System.Serializable>]
type TypeCode = 
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type TypeCode = 
Public Enum TypeCode
Dziedziczenie
TypeCode
Atrybuty

Pola

Boolean 3

Typ prosty reprezentujący wartości logiczne true lub false .A simple type representing Boolean values of true or false.

Byte 6

Typ całkowity reprezentujący 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku z wartościami z zakresu od 0 do 255.An integral type representing unsigned 8-bit integers with values between 0 and 255.

Char 4

Typ całkowity reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku z wartościami z zakresu od 0 do 65535.An integral type representing unsigned 16-bit integers with values between 0 and 65535. Zestaw możliwych wartości dla Char typu odpowiada zestaw znaków Unicode.The set of possible values for the Char type corresponds to the Unicode character set.

DateTime 16

Typ reprezentujący wartość daty i godziny.A type representing a date and time value.

DBNull 2

Wartość null bazy danych (kolumna).A database null (column) value.

Decimal 15

Prosty typ reprezentujący wartości z zakresu od 1,0 x 10 -28 do około 7,9 x 10 28 z 28-29 cyfr znaczących.A simple type representing values ranging from 1.0 x 10 -28 to approximately 7.9 x 10 28 with 28-29 significant digits.

Double 14

Typ zmiennoprzecinkowy reprezentujący wartości z około 5,0 x 10 -324 do 1,7 x 10 308 z dokładnością cyfr 15-16.A floating point type representing values ranging from approximately 5.0 x 10 -324 to 1.7 x 10 308 with a precision of 15-16 digits.

Empty 0

Odwołanie o wartości null.A null reference.

Int16 7

Typ całkowity reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem wartości z przedziału od-32768 do 32767.An integral type representing signed 16-bit integers with values between -32768 and 32767.

Int32 9

Typ całkowity reprezentujący podpisane 32-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od-2147483648 do 2147483647.An integral type representing signed 32-bit integers with values between -2147483648 and 2147483647.

Int64 11

Typ całkowity reprezentujący podpisane 64-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od-zakresu od do 9223372036854775807.An integral type representing signed 64-bit integers with values between -9223372036854775808 and 9223372036854775807.

Object 1

Typ ogólny reprezentujący dowolny typ odwołania lub wartości niejawnie reprezentowane przez inny TypeCode .A general type representing any reference or value type not explicitly represented by another TypeCode.

SByte 5

Typ całkowity reprezentujący 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem z wartościami z przedziału od-128 do 127.An integral type representing signed 8-bit integers with values between -128 and 127.

Single 13

Typ zmiennoprzecinkowy reprezentujący wartości z około 1,5 x 10 -45 do 3,4 x 10 38 z dokładnością do 7 cyfr.A floating point type representing values ranging from approximately 1.5 x 10 -45 to 3.4 x 10 38 with a precision of 7 digits.

String 18

Typ klasy zapieczętowanej reprezentującej ciągi znaków Unicode.A sealed class type representing Unicode character strings.

UInt16 8

Typ całkowity reprezentujący 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku z wartościami z zakresu od 0 do 65535.An integral type representing unsigned 16-bit integers with values between 0 and 65535.

UInt32 10

Typ całkowity reprezentujący niepodpisane 32-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od 0 do 4294967295.An integral type representing unsigned 32-bit integers with values between 0 and 4294967295.

UInt64 12

Typ całkowity reprezentujący niepodpisane 64-bitowe liczby całkowite z wartościami z zakresu od 0 do 18446744073709551615 są.An integral type representing unsigned 64-bit integers with values between 0 and 18446744073709551615.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak TypeCode można użyć wyliczenia.The following code example demonstrates how the TypeCode enumeration can be used. W bloku decyzyjnym wewnątrz metody WriteObjectInfo TypeCode Object jest sprawdzany parametr, a odpowiedni komunikat jest zapisywana w konsoli.In a decision block inside the WriteObjectInfo method, the TypeCode of an Object parameter is examined, and an appropriate message is written to the console.

void WriteObjectInfo( Object^ testObject )
{
  TypeCode typeCode = Type::GetTypeCode( testObject->GetType() );
  switch ( typeCode )
  {
   case TypeCode::Boolean:
     Console::WriteLine( "Boolean: {0}", testObject );
     break;

   case TypeCode::Double:
     Console::WriteLine( "Double: {0}", testObject );
     break;

   default:
     Console::WriteLine( "{0}: {1}", typeCode, testObject );
     break;
  }
}
static void WriteObjectInfo(object testObject)
{
  TypeCode  typeCode = Type.GetTypeCode( testObject.GetType() );

  switch( typeCode )
  {
    case TypeCode.Boolean:
      Console.WriteLine("Boolean: {0}", testObject);
      break;

    case TypeCode.Double:
      Console.WriteLine("Double: {0}", testObject);
      break;

    default:
      Console.WriteLine("{0}: {1}", typeCode.ToString(), testObject);
      break;
  }
}
Sub WriteObjectInfo(ByVal testObject As Object)
  Dim typeCode As TypeCode = Type.GetTypeCode(testObject.GetType())

  Select Case typeCode
    Case typeCode.Boolean
      Console.WriteLine("Boolean: {0}", testObject)

    Case typeCode.Double
      Console.WriteLine("Double: {0}", testObject)

    Case Else
      Console.WriteLine("{0}: {1}", typeCode.ToString(), testObject)
  End Select
End Sub

Uwagi

Wywołaj GetTypeCode metodę dla klas, które implementują IConvertible interfejs, aby uzyskać kod typu dla wystąpienia tej klasy.Call the GetTypeCode method on classes that implement the IConvertible interface to obtain the type code for an instance of that class.

W przeciwnym razie Wywołaj GetType metodę obiektu, aby uzyskać Type obiekt, a następnie Wywołaj Type metodę obiektu, GetTypeCode Aby uzyskać kod typu obiektu.Otherwise, call an object's GetType method to obtain its Type object, then call the Type object's GetTypeCode method to obtain the object's type code.

Dotyczy