UInt16.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode dla UInt16typu wartości.Returns the TypeCode for value type UInt16.

public:
 virtual TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Zwraca

Stała wyliczana UInt16.The enumerated constant, UInt16.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też