UInt16.MaxValue Pole

Definicja

Reprezentuje największą możliwą wartość UInt16.Represents the largest possible value of UInt16. To pole jest stałe.This field is constant.

public: System::UInt16 MaxValue = 65535;
public const ushort MaxValue = 65535;
val mutable MaxValue : uint16
Public Const MaxValue As UShort = 65535

Wartość pola

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano właściwości UInt16.MaxValue i UInt16.MinValue, aby upewnić się, że wartość Int32 należy do zakresu typu UInt16 przed przekonwertowaniem jej na wartość UInt16.The following example uses the UInt16.MaxValue and UInt16.MinValue properties to ensure that an Int32 value is in the range of the UInt16 type before converting it to a UInt16 value. Zapobiega to zgłaszaniu przez operację konwersji OverflowException, jeśli wartość całkowita nie należy do zakresu typu UInt16.This prevents the conversion operation from throwing an OverflowException if the integer value is not in the range of the UInt16 type.

int integerValue = 1216; 
ushort uIntegerValue;

if (integerValue >= ushort.MinValue & integerValue <= ushort.MaxValue)
{
  uIntegerValue = (ushort) integerValue;
  Console.WriteLine(uIntegerValue);
} 
else
{
  Console.WriteLine("Unable to convert {0} to a UInt16t.", integerValue);
}   
Dim integerValue As Integer = 1216
Dim uIntegerValue As UShort

If integerValue >= UShort.MinValue And integerValue <= UShort.MaxValue Then
  uIntegerValue = CUShort(integerValue) 
  Console.WriteLine(uIntegerValue)
Else
  Console.WriteLine("Unable to convert {0} to a UInt16t.", integerValue)  
End If  

Uwagi

Wartość tej stałej to 65535; oznacza to, że 0xFFFF szesnastkowy.The value of this constant is 65535; that is, hexadecimal 0xFFFF.

Dotyczy

Zobacz też