UInt16.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode dla UInt16typu wartości.Returns the TypeCode for value type UInt16.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
abstract member System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Zwraca

Stała wyliczana UInt16.The enumerated constant, UInt16.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie UInt16 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the UInt16 instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy