UInt16.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToChar(IFormatProvider).For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia konwertowana na Char.The value of the current instance, converted to a Char.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie UInt16 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the UInt16 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToChar(UInt16).The recommended alternative is to call the Convert.ToChar(UInt16) method.

Dotyczy