UInt16.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Bieżąca wartość tego wystąpienia konwertowana na Int16.The current value of this instance, converted to an Int16.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie UInt16 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the UInt16 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToInt16(UInt16).The recommended alternative is to call the Convert.ToInt16(UInt16) method.

Dotyczy