UInt16.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToType(Type, IFormatProvider).For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);

Parametry

type
Type

Typ, do którego ma zostać przekonwertowana wartość UInt16.The type to which to convert this UInt16 value.

provider
IFormatProvider

Implementacja IFormatProvider, która dostarcza informacje o formacie zwracanej wartości.An IFormatProvider implementation that supplies information about the format of the returned value.

Zwraca

Bieżąca wartość tego wystąpienia konwertowana na type.The current value of this instance, converted to type.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie UInt16 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the UInt16 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ChangeType static (Shared Visual Basic).The recommended alternative is to call the static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType method.

Dotyczy