UInt32.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToBoolean(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToBoolean(IFormatProvider).

 virtual bool System.IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToBoolean;
bool IConvertible.ToBoolean (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToBoolean : IFormatProvider -> bool
override this.System.IConvertible.ToBoolean : IFormatProvider -> bool
Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Boolean

true Jeśli wartość bieżącego wystąpienia nie jest równa zero; w przeciwnym razie false .true if the value of the current instance is not zero; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy UInt32 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToBoolean(UInt32) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToBoolean(UInt32) method.

Dotyczy