UInt32.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToChar(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
override this.System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Char

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na Char .The value of the current instance, converted to a Char.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy UInt32 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToChar(UInt32) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToChar(UInt32) method.

Dotyczy