UInt64.MinValue Pole

Definicja

Reprezentuje najmniejszą możliwą wartość UInt64.Represents the smallest possible value of UInt64. To pole jest stałe.This field is constant.

public: System::UInt64 MinValue = 0;
public const ulong MinValue = 0;
val mutable MinValue : uint64
Public Const MinValue As ULong = 0

Wartość pola

UInt64

Przykłady

Poniższy przykład używa pól MinValue i MaxValue, aby sprawdzić, czy wartość Double należy do zakresu typu UInt64 przed wykonaniem konwersji typu.The following example uses the MinValue and MaxValue fields to verify that a Double value is within the range of the UInt64 type before it performs a type conversion. Zapobiega to OverflowException w czasie wykonywania.This prevents an OverflowException at run time.

double decimalValue = -1.5;
ulong integerValue; 

// Discard fractional portion of Double value
double decimalInteger = Math.Floor(decimalValue);

if (decimalInteger <= ulong.MaxValue && 
  decimalInteger >= ulong.MinValue)
{  
  integerValue = (ulong) decimalValue;
  Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", decimalValue, integerValue);
}  
else
{
  ulong rangeLimit;
  string relationship;
  
  if (decimalInteger > ulong.MaxValue)
  {
   rangeLimit = ulong.MaxValue;
   relationship = "greater";
  }  
  else
  {
   rangeLimit = ulong.MinValue;
   relationship = "less";
  }    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0} is {1} than {2}.", 
           decimalInteger, 
           relationship, 
           rangeLimit);
}    
Dim decimalValue As Double = -1.5
Dim integerValue As ULong 

' Discard fractional portion of Double value
Dim decimalInteger As Double = Math.Floor(decimalValue)

If decimalInteger <= ULong.MaxValue AndAlso _
  decimalInteger >= ULong.MinValue Then
  integerValue = CULng(decimalValue)
  Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", decimalValue, integerValue)
Else
  Dim rangeLimit As ULong
  Dim relationship As String
  
  If decimalInteger > ULong.MaxValue Then
   rangeLimit = ULong.MaxValue
   relationship = "greater"
  Else
   rangeLimit = ULong.MinValue
   relationship = "less"
  End If    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0} is {1} than {2}", _ 
           decimalInteger, _
           relationship, _
           rangeLimit)
End If    

Uwagi

Wartość tej stałej wynosi 0.The value of this constant is 0.

Dotyczy

Zobacz też