UInt64.IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode dla UInt64typu wartości.Returns the TypeCode for value type UInt64.

 virtual TypeCode System.IConvertible.GetTypeCode() = IConvertible::GetTypeCode;
TypeCode IConvertible.GetTypeCode ();
abstract member System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.System.IConvertible.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Function GetTypeCode () As TypeCode Implements IConvertible.GetTypeCode

Zwraca

TypeCode

Stała wyliczana UInt64.The enumerated constant, UInt64.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie UInt64 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the UInt64 instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy