UInt64.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToType(Type, IFormatProvider) .For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

Typ, do którego ma zostać przekonwertowana ta UInt64 wartość.The type to which to convert this UInt64 value.

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja, która dostarcza informacje o formacie zwracanej wartości.An IFormatProvider implementation that supplies information about the format of the returned value.

Zwraca

Object

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na type .The value of the current instance, converted to type.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy UInt64 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the UInt64 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie static metody ( Shared w Visual Basic) Convert.ChangeType .The recommended alternative is to call the static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType method.

Dotyczy