UnhandledExceptionEventArgs Klasa

Definicja

Dostarcza dane dla zdarzenia, które jest zgłaszane, gdy występuje wyjątek, który nie jest obsługiwany w żadnej domenie aplikacji.Provides data for the event that is raised when there is an exception that is not handled in any application domain.

public ref class UnhandledExceptionEventArgs : EventArgs
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class UnhandledExceptionEventArgs : EventArgs
type UnhandledExceptionEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class UnhandledExceptionEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
UnhandledExceptionEventArgs
Atrybuty

Uwagi

UnhandledExceptionEventArgs zapewnia dostęp do obiektu wyjątku i flagi wskazujący, czy środowisko uruchomieniowe języka wspólnego kończy działanie.UnhandledExceptionEventArgs provides access to the exception object and a flag indicating whether the common language runtime is terminating. UnhandledExceptionEventArgs jest jednym z parametrów przesłanych do UnhandledExceptionEventHandler dla zdarzenia AppDomain.UnhandledException.The UnhandledExceptionEventArgs is one of the parameters passed into UnhandledExceptionEventHandler for the AppDomain.UnhandledException event.

Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Konstruktory

UnhandledExceptionEventArgs(Object, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnhandledExceptionEventArgs z obiektem Exception i flagą zakończenia środowiska uruchomieniowego języka wspólnego.Initializes a new instance of the UnhandledExceptionEventArgs class with the exception object and a common language runtime termination flag.

Właściwości

ExceptionObject

Pobiera nieobsługiwany obiekt wyjątku.Gets the unhandled exception object.

IsTerminating

Wskazuje, czy środowisko uruchomieniowe języka wspólnego kończy działanie.Indicates whether the common language runtime is terminating.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też