UriFormat Wyliczenie

Definicja

Kontroluje sposób ucieczki informacji o identyfikatorze URI.Controls how URI information is escaped.

public enum class UriFormat
public enum UriFormat
type UriFormat = 
Public Enum UriFormat
Dziedziczenie
UriFormat

Pola

SafeUnescaped 3

Znaki, które mają zarezerwowane znaczenie w żądanych składnikach URI, pozostaną bez zmian.Characters that have a reserved meaning in the requested URI components remain escaped. Wszystkie inne nie są wyprowadzane.All others are not escaped.

Unescaped 2

Nie jest wykonywane żadne ucieczki.No escaping is performed.

UriEscaped 1

Ucieczki są wykonywane zgodnie z regułami w dokumencie RFC 2396.Escaping is performed according to the rules in RFC 2396.

Uwagi

To wyliczenie jest używane przez metodę GetComponents do określania poziomu ucieczki znaków w zwróconym identyfikatorze URI.This enumeration is used by the GetComponents method to specify the level of character escaping in the returned URI.

RFC 2396 definiuje standardowe ucieczki dla identyfikatorów URI i jest dostępny w https://rfc-editor.org.RFC 2396 defines the standard escaping for URIs, and is available at https://rfc-editor.org.

SafeUnescaped pozostawia następujące znaki ucieczki, jeśli znak ma zarezerwowane znaczenie w żądanym UriComponents: "%", "#", "?", "/", "\" i "@".</span><span class="sxs-lookup">SafeUnescaped leaves the following characters escaped if the character has a reserved meaning in the requested UriComponents: "%", "#", "?", "/", "\", and "@".

Dotyczy