UriParser.InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException) Metoda

Definicja

Zainicjuj stan analizatora i sprawdź poprawność identyfikatora URI.Initialize the state of the parser and validate the URI.

protected:
 virtual void InitializeAndValidate(Uri ^ uri, [Runtime::InteropServices::Out] UriFormatException ^ % parsingError);
protected virtual void InitializeAndValidate (Uri uri, out UriFormatException parsingError);
abstract member InitializeAndValidate : Uri * UriFormatException -> unit
override this.InitializeAndValidate : Uri * UriFormatException -> unit
Protected Overridable Sub InitializeAndValidate (uri As Uri, ByRef parsingError As UriFormatException)

Parametry

uri
Uri

T:System.Uri do zweryfikowania.The T:System.Uri to validate.

parsingError
UriFormatException

Błędy walidacji, jeśli istnieją.Validation errors, if any.

Uwagi

Metoda InitializeAndValidate jest wywoływana za każdym razem, gdy występuje Uri wystąpienia.The InitializeAndValidate method is called every time a Uri is instantiated.

Dotyczy