UriParser.IsWellFormedOriginalString(Uri) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy identyfikator URI jest poprawnie sformułowany.Indicates whether a URI is well-formed.

protected:
 virtual bool IsWellFormedOriginalString(Uri ^ uri);
protected virtual bool IsWellFormedOriginalString (Uri uri);
abstract member IsWellFormedOriginalString : Uri -> bool
override this.IsWellFormedOriginalString : Uri -> bool

Parametry

uri
Uri

Identyfikator URI do sprawdzenia.The URI to check.

Zwraca

true, jeśli uri jest poprawnie sformułowana; w przeciwnym razie false.true if uri is well-formed; otherwise, false.

Uwagi

Metoda IsWellFormedOriginalString zwróci wartość false, jeśli:The IsWellFormedOriginalString method will return false if:

  • Ciąg nie jest poprawnie zmieniony na RFC 2396.The string is not correctly escaped per RFC 2396.

  • Ciąg reprezentuje bezwzględny identyfikator URI, który odwołuje się do niejawnego identyfikatora URI pliku.The string represents an absolute URI that references an implicit file URI.

  • Ten ciąg reprezentuje bezwzględny identyfikator URI, w którym brakuje ukośnika odwrotnego przed składnikiem ścieżki.The string represents an absolute URI that is missing a forward slash before the path component.

  • Ciąg zawiera nieucieczki ukośników odwrotnych, nawet jeśli będą traktowane jako ukośniki.The string contains unescaped backslashes, even if they will be treated as forward slashes.

Dotyczy