UriTemplateMatch.RequestUri Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pasujący identyfikator URI.Gets or sets the matched URI.

public:
 property Uri ^ RequestUri { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
public Uri RequestUri { get; set; }
member this.RequestUri : Uri with get, set
Public Property RequestUri As Uri

Wartość właściwości

Uri

UriWystąpienie.A Uri instance.

Przykłady

Poniższy kod pokazuje, jak uzyskać dostęp do RequestUri właściwości.The following code shows how to access the RequestUri property.

UriTemplate template = new UriTemplate("weather/{state}/{city}?forecast=today");
Uri baseAddress = new Uri("http://localhost");
Uri fullUri = new Uri("http://localhost/weather/WA/Seattle?forecast=today");

Console.WriteLine("Matching {0} to {1}", template.ToString(), fullUri.ToString());

// Match a URI to a template
UriTemplateMatch results = template.Match(baseAddress, fullUri);
if (results != null)
{
    Console.WriteLine("RequestUri:");
    Console.WriteLine(results.RequestUri);
}
// Code output:
// RequestUri:
// http://localhost/weather/WA/Seattle?forecast=today
Dim template As New UriTemplate("weather/ state}/ city}?forecast=today")
Dim baseAddress As New Uri("http://localhost")
Dim fullUri As New Uri("http://localhost/weather/WA/Seattle?forecast=today")

Console.WriteLine("Matching  0} to  1}", template.ToString(), fullUri.ToString())

'Match a URI to a template
Dim results As UriTemplateMatch = template.Match(baseAddress, fullUri)
If (results IsNot Nothing) Then

    Console.WriteLine("RequestUri:")
    Console.WriteLine(results.RequestUri)
End If
'Code output:
'RequestUri:
'http://localhost/weather/WA/Seattle?forecast=today

Dotyczy