ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg, który reprezentuje wartość tego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> wystąpienia.Returns a string that represents the value of this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Ciąg reprezentujący to ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> wystąpienie.The string representation of this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Uwagi

Ciąg zwracany przez tę metodę przyjmuje postać (Item1 —, Item2 —, Item3 —, Item4 —, Item5 —, Item6 —, Item7 —, gdzie Item1 —, Item2 —, Item3 —, Item4 —, Item5 — , Item6 — i Item7 — reprezentują Item1wartości pól Item4, Item2, Item3, Item5 ,,Item7 i. Item6The string returned by this method takes the form (Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6, Item7, where Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6, and Item7 represent the values of the Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6, and Item7 fields. Jeśli dowolna z wartości pól jest null, jest reprezentowana jako. String.EmptyIf any of the field values is null, it is represented as String.Empty.

Dotyczy