ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> Struktura

Definicja

Reprezentuje krotkę wartości z 7 składnikami.Represents a value tuple with 7 components.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
public value class ValueTuple : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
public value class ValueTuple : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>>, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable, System::Runtime::CompilerServices::ITuple
public struct ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
public struct ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable, System.Runtime.CompilerServices.ITuple
[System.Serializable]
public struct ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, IComparable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, IEquatable<ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>>, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
type ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = struct
type ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = struct
    interface ITuple
Public Structure ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)
Implements IComparable, IComparable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IEquatable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IStructuralComparable, IStructuralEquatable
Public Structure ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)
Implements IComparable, IComparable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IEquatable(Of ValueTuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)), IStructuralComparable, IStructuralEquatable, ITuple

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu krotki wartości.The type of the value tuple's first element.

T2

Typ drugiego elementu krotki wartości.The type of the value tuple's second element.

T3

Typ trzeciego elementu krotki wartości.The type of the value tuple's third element.

T4

Typ czwartego elementu krotki wartości.The type of the value tuple's fourth element.

T5

Typ piątego elementu krotki wartości.The type of the value tuple's fifth element.

T6

Typ szóstego elementu krotki wartości.The type of the value tuple's sixth element.

T7

Typ siódmego elementu krotki wartości.The type of the value tuple's seventh element.

Dziedziczenie
ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Krotka wartości jest strukturą danych, która ma określoną liczbę i sekwencję wartości.A value tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. Struktura ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> reprezentuje krotkę wartości, która ma siedem elementów.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> structure represents a value tuple that has seven elements.

Typy krotek wartości różnią się od typów krotek (takich jak Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) w następujący sposób:The value tuple types differ from the tuple types (such as Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>) as follows:

  • Są to struktury (typy wartości), a nie klasy (typy referencyjne).They are structures (value types) rather than classes (reference types).

  • Elementy członkowskie, takie jak Item1 i Item2, to pola, a nie właściwości.Members such as Item1 and Item2 are fields rather than properties.

  • Ich pola są modyfikowalne, a nie tylko do odczytu.Their fields are mutable rather than read-only.

Typy krotek wartości zapewniają implementację środowiska uruchomieniowego, która obsługuje krotki C# w i krotek struktury w F#.The value tuple types provide the runtime implementation that supports tuples in C# and struct tuples in F#. Oprócz tworzenia wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> przy użyciu składni języka, można wywołać metodę Create Factory.In addition to creating a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance by using language syntax, you can call the Create factory method.

Serializacji i krotek wartościSerialization and value tuples

Nie można serializować typu ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> w programie .NET Core 1. x lub w .NET Framework 4,7 i wcześniejszych wersjach.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> type is not serializable in .NET Core 1.x or in the .NET Framework 4.7 and earlier versions. Ponadto .NET Standard, w tym .NET Standard 2,0, nie przypuszczalnie serializacji wystąpień ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>; niezależnie od tego, czy wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> jest serializowane, zależy od implementacji poszczególnych .NET Standard.In addition, .NET Standard, including .NET Standard 2.0, does not mandate serialization of ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instances; whether or not a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is serializable depends on the individual .NET Standard implementation. Aby określić, czy typ ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> jest możliwy do serializacji w określonej implementacji platformy .NET, Pobierz obiekt Type, który reprezentuje ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> typ i Pobierz wartość jej właściwości IsSerializable.To determine whether a ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> type is serializable on a particular .NET implementation, get a Type object that represents the ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> type and retrieve the value of its IsSerializable property. Aby uzyskać listę typów możliwych do serializacji w oprogramowaniu .NET Core i .NET Framework, zobacz Serializacja binarna.For a list of serializable types in .NET Core and the .NET Framework, see Binary Serialization.

Konstruktory

ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Inicjuje nowe wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7).Initializes a new ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) instance.

Pola

Item1

Pobiera wartość pierwszego elementu wystąpienia bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's first element.

Item2

Pobiera wartość drugiego elementu wystąpienia bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's second element.

Item3

Pobiera wartość trzeciego elementu wystąpienia bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's third element.

Item4

Pobiera wartość czwartego elementu wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's fourth element.

Item5

Pobiera wartość piątego elementu wystąpienia bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's fifth element.

Item6

Pobiera wartość szóstego elementu wystąpienia bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's sixth element.

Item7

Pobiera wartość siódmego elementu bieżącego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's seventh element.

Metody

CompareTo(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Porównuje bieżące wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> do określonego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance to a specified ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is equal to a specified object.

Equals(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> jest równe określonemu wystąpieniu ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is equal to a specified ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

GetHashCode()

Oblicza wartość skrótu dla bieżącego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje wartość tego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Returns a string that represents the value of this ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Jawne implementacje interfejsu

IComparable.CompareTo(Object)

Porównuje bieżące wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> z określonym obiektem przy użyciu określonej funkcji porównującej i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy bieżący obiekt jest przed, po lub w tym samym położeniu, co określony obiekt w kolejności sortowania.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Porównuje bieżące wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> z określonym obiektem przy użyciu określonej funkcji porównującej i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy bieżący obiekt jest przed, po lub w tym samym położeniu, co określony obiekt w kolejności sortowania.Compares the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance to a specified object by using a specified comparer and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżące wystąpienie ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> jest równe określonemu obiektowi w oparciu o określoną metodę porównania.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Oblicza wartość skrótu dla bieżącego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> przy użyciu określonej metody obliczeniowej.Calculates the hash code for the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance by using a specified computation method.

ITuple.Item[Int32]

Pobiera wartość określonego ValueTuple elementu.Gets the value of the specified ValueTuple element.

ITuple.Length

Pobiera liczbę elementów w ValueTuple.Gets the number of elements in the ValueTuple.

Metody rozszerzania

ToTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Konwertuje wystąpienie struktury ValueTuple na wystąpienie klasy Tuple.Converts an instance of the ValueTuple structure to an instance of the Tuple class.

Dotyczy