ValueType.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

32-bitowa wartość całkowita ze znakiem, która jest wartością skrótu dla tego wystąpienia.A 32-bit signed integer that is the hash code for this instance.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje, jak Metoda GetHashCode może być zastąpiona przez pochodny typ wartości.The following example demonstrates how the GetHashCode method can be overridden by a derived value type.

public ref struct Complex
{
public:
  double m_Re;
  double m_Im;
  virtual bool Equals( Object^ ob ) override
  {
   if ( dynamic_cast<Complex^>(ob) )
   {
     Complex^ c = dynamic_cast<Complex^>(ob);
     return m_Re == c->m_Re && m_Im == c->m_Im;
   }
   else
   {
     return false;
   }
  }

  virtual int GetHashCode() override
  {
   return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode();
  }
};
public struct Complex
{
  public double m_Re;
  public double m_Im;

  public override bool Equals( object ob ){
    if( ob is Complex ) {
      Complex c = (Complex) ob;
      return m_Re==c.m_Re && m_Im==c.m_Im;
    }
    else {
      return false;
    }
  }

  public override int GetHashCode(){
    return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode();
  }
}
Public Structure Complex
  Private m_Re As Double
  Private m_Im As Double
    
  Public Overloads Function Equals(ob As Object) As Boolean
   If TypeOf ob Is Complex Then
     Dim c As Complex = CType(ob, Complex)
     Return m_Re = c.m_Re And m_Im = c.m_Im
   Else
     Return False
   End If
  End Function
  
  
  Public Overloads Function GetHashCode() As Integer
   Return m_Re.GetHashCode() ^ m_Im.GetHashCode()
  End Function

End Structure

Uwagi

Metoda GetHashCode ma zastosowanie do typów pochodnych z ValueType.The GetHashCode method applies to types derived from ValueType. Co najmniej jedno pole typu pochodnego jest używane do obliczania wartości zwracanej.One or more fields of the derived type is used to calculate the return value. Jeśli wywołasz metodę GetHashCode typu pochodnego, wartość zwracana prawdopodobnie nie będzie odpowiednia do użycia jako klucz w tabeli skrótów.If you call the derived type's GetHashCode method, the return value is not likely to be suitable for use as a key in a hash table. Ponadto jeśli wartość jednego lub kilku z tych pól ulegnie zmianie, wartość zwracana może stać się nieodpowiednia do użycia jako klucz w tabeli skrótów.Additionally, if the value of one or more of those fields changes, the return value might become unsuitable for use as a key in a hash table. W obu przypadkach należy rozważyć napisanie własnej implementacji metody GetHashCode, która dokładniej reprezentuje koncepcję kodu skrótu dla tego typu.In either case, consider writing your own implementation of the GetHashCode method that more closely represents the concept of a hash code for the type.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Object.GetHashCodei System.Collections.Hashtable.For more information, see Object.GetHashCode, and System.Collections.Hashtable.

Uwagi dotyczące Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows RuntimeNotes for the Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime

Wywołanie metody GetHashCode w strukturze Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime zapewnia domyślne zachowanie dla typów wartości, które nie zastępują GetHashCode.When you call the GetHashCode method on a Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime structure, it provides the default behavior for value types that don't override GetHashCode. Jest to część .NET Framework wsparcia dla Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime (zobacz .NET Framework obsługa aplikacji do sklepu Windows i środowisko wykonawcze systemu Windows).This is part of the support that the .NET Framework provides for the Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime (see .NET Framework Support for Windows Store Apps and Windows Runtime). struktury Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime nie mogą przesłaniać GetHashCode, nawet jeśli są zapisywana C# lub Visual Basic, ponieważ nie mogą mieć metod.Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime structures can't override GetHashCode, even if they're written with C# or Visual Basic, because they can't have methods. (Ponadto struktury w Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime samo nie dziedziczą ValueType). Jednak wydaje się, że mają ToString, Equalsi GetHashCode metody, jeśli są używane w kodzie C# lub Visual Basic, a .NET Framework zapewnia domyślne zachowanie tych metod.(In addition, structures in the Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime itself don't inherit ValueType.) However, they appear to have ToString, Equals, and GetHashCode methods when you use them in your C# or Visual Basic code, and the .NET Framework provides the default behavior for these methods.

Dotyczy