Version.Major Właściwość

Definicja

Pobiera wartość głównego składnika numeru wersji dla bieżącego Version obiektu.Gets the value of the major component of the version number for the current Version object.

public:
 property int Major { int get(); };
public int Major { get; }
member this.Major : int
Public ReadOnly Property Major As Integer

Wartość właściwości

Int32

Główny numer wersji.The major version number.

Uwagi

Jeśli na przykład numer wersji to 6,2, wersja główna to 6.For example, if the version number is 6.2, the major version is 6.

Dotyczy