Version.Equality(Version, Version) Operator

Definicja

Określa, czy dwa określone Version obiekty są równe.Determines whether two specified Version objects are equal.

public:
 static bool operator ==(Version ^ v1, Version ^ v2);
public static bool operator == (Version v1, Version v2);
public static bool operator == (Version? v1, Version? v2);
static member ( = ) : Version * Version -> bool
Public Shared Operator == (v1 As Version, v2 As Version) As Boolean

Parametry

v1
Version

Pierwszy Version obiekt.The first Version object.

v2
Version

Drugi Version obiekt.The second Version object.

Zwraca

Boolean

true Jeśli v1 jest równe v2 ; w przeciwnym razie false .true if v1 equals v2; otherwise, false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to Version.Equals(Object)The equivalent method for this operator is Version.Equals(Object)

Dotyczy

Zobacz też