Version.LessThanOrEqual(Version, Version) Operator

Definicja

Określa, czy pierwszy określony Version obiekt jest mniejszy niż lub równy drugiemu Version obiektowi.Determines whether the first specified Version object is less than or equal to the second Version object.

public:
 static bool operator <=(Version ^ v1, Version ^ v2);
public static bool operator <= (Version v1, Version v2);
public static bool operator <= (Version? v1, Version? v2);
static member ( <= ) : Version * Version -> bool
Public Shared Operator <= (v1 As Version, v2 As Version) As Boolean

Parametry

v1
Version

Pierwszy Version obiekt.The first Version object.

v2
Version

Drugi Version obiekt.The second Version object.

Zwraca

Boolean

true Jeśli v1 jest mniejsze lub równe v2 ; w przeciwnym razie, false .true if v1 is less than or equal to v2; otherwise, false.

Wyjątki

v1 to null.v1 is null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to Version.CompareTo(Object)The equivalent method for this operator is Version.CompareTo(Object)

Dotyczy

Zobacz też