Void Struktura

Definicja

Określa typ wartości zwracanej dla metody, która nie zwraca wartości.Specifies a return value type for a method that does not return a value.

public value class Void
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct Void
type unit = struct
Public Structure Void
Dziedziczenie
Atrybuty

Uwagi

Struktura Void jest używana w przestrzeni nazw System.Reflection, ale rzadko jest przydatna w typowej aplikacji.The Void structure is used in the System.Reflection namespace, but is rarely useful in a typical application. Struktura Void nie ma elementów członkowskich innych niż wszystkie typy dziedziczone z klasy Object.The Void structure has no members other than the ones all types inherit from the Object class.

Dotyczy