AspNetHostingPermission.Copy Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu przez klasę pochodną program tworzy i zwraca identyczną kopię bieżącego obiektu uprawnienia.When implemented by a derived class, creates and returns an identical copy of the current permission object.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Copy();
public override System.Security.IPermission Copy ();
override this.Copy : unit -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Copy () As IPermission

Zwraca

Kopia bieżącego obiektu uprawnienia.A copy of the current permission object.

Dotyczy