AspNetHostingPermission.ToXml Metoda

Definicja

Tworzy Kodowanie XML obiektu uprawnień i jego bieżący stan.Creates an XML encoding of the permission object and its current state.

public:
 override System::Security::SecurityElement ^ ToXml();
public override System.Security.SecurityElement ToXml ();
override this.ToXml : unit -> System.Security.SecurityElement
Public Overrides Function ToXml () As SecurityElement

Zwraca

SecurityElement zawierający kodowanie XML obiektu uprawnienia, w tym informacje o stanie.A SecurityElement containing the XML encoding of the permission object, including any state information.

Dotyczy