VirtualDirectoryMapping.ConfigFileBaseName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę pliku konfiguracji.Gets or sets the name of the configuration file.

public:
 property System::String ^ ConfigFileBaseName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ConfigFileBaseName { get; set; }
member this.ConfigFileBaseName : string with get, set
Public Property ConfigFileBaseName As String

Wartość właściwości

String

Wartość wskazująca nazwę pliku konfiguracji.A value that indicates the name of the configuration file.

Wyjątki

Wybrana wartość ma wartość null lub jest pustym ciągiem ("").The selected value is null or an empty string ("").

Uwagi

Jeśli nazwa pliku konfiguracji nie zostanie określona, zostanie użyta Web.config.If the name of the configuration file is not specified, Web.config is used.

Dotyczy