DynamicControlParameter.Evaluate(HttpContext, Control) Metoda

Definicja

Zgłasza InvalidOperationException wyjątek, aby wskazać, że DynamicDataManager brakuje kontrolki.

protected:
 override System::Object ^ Evaluate(System::Web::HttpContext ^ context, System::Web::UI::Control ^ control);
protected override object Evaluate (System.Web.HttpContext context, System.Web.UI.Control control);
override this.Evaluate : System.Web.HttpContext * System.Web.UI.Control -> obj
Protected Overrides Function Evaluate (context As HttpContext, control As Control) As Object

Parametry

context
HttpContext

Kontekst HTTP.

control
Control

Dynamiczny parametr kontrolki.

Zwraca

Object

Obiekt, InvalidOperationException który wskazuje brak DynamicDataManager kontrolki.

Uwagi

Ta metoda nie powinna być wywoływana przez dewelopera strony.

Dotyczy