ConflictResult Klasa

Definicja

Wynik akcji, który zwraca pustą Status409Conflict odpowiedź.

public class ConflictResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.StatusCodeResult
type ConflictResult = class
    inherit StatusCodeResult
Public Class ConflictResult
Inherits StatusCodeResult
Dziedziczenie

Konstruktory

ConflictResult()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ConflictResult.

Właściwości

StatusCode

Pobiera kod stanu HTTP.

(Odziedziczone po StatusCodeResult)

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Wykonuje operację wyniku metody akcji synchronicznie. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji.

(Odziedziczone po StatusCodeResult)
ExecuteResultAsync(ActionContext)

Asynchronicznie wykonuje wynikową operację metody akcji. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji. Domyślna implementacja tej metody wywołuje ExecuteResult(ActionContext) metodę i zwraca ukończone zadanie.

(Odziedziczone po ActionResult)

Jawne implementacje interfejsu

IStatusCodeActionResult.StatusCode (Odziedziczone po StatusCodeResult)

Dotyczy