ExceptionResult(Exception, Boolean) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ExceptionResult.

public ExceptionResult (Exception exception, bool includeErrorDetail);
new System.Web.Http.ExceptionResult : Exception * bool -> System.Web.Http.ExceptionResult
Public Sub New (exception As Exception, includeErrorDetail As Boolean)

Parametry

exception
Exception

Wyjątek, który ma zostać uwzględniony w błędzie.

includeErrorDetail
Boolean

true Jeśli błąd powinien zawierać komunikaty o wyjątkach; w przeciwnym razie false .

Dotyczy