HttpContext Klasa

Definicja

Hermetyzuje wszystkie informacje specyficzne dla protokołu HTTP dotyczące pojedynczego żądania HTTP.Encapsulates all HTTP-specific information about an individual HTTP request.

public ref class HttpContext sealed : IServiceProvider
public sealed class HttpContext : IServiceProvider
type HttpContext = class
  interface IServiceProvider
Public NotInheritable Class HttpContext
Implements IServiceProvider
Dziedziczenie
HttpContext
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak uzyskać dostęp do właściwości obiektu HttpContext i wyświetlać je.The following example demonstrates how to access and display properties of the HttpContext object. Do kontekstu bieżącego żądania HTTP uzyskuje się dostęp przy użyciu właściwości Context obiektu Page.The context of the current HTTP request is accessed by using the Context property of the Page object.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    // The HttpContext associated with the page can be accessed by the Context property.
    System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
    // Use the current HttpContext object to determine if custom errors are enabled.
    sb.Append("Is custom errors enabled: " +
      Context.IsCustomErrorEnabled.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to determine if debugging is enabled.
    sb.Append("Is debugging enabled: " +
      Context.IsDebuggingEnabled.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to access the current TraceContext object.
    sb.Append("Trace Enabled: " +
      Context.Trace.IsEnabled.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to access the current HttpApplicationState object.
    sb.Append("Number of items in Application state: " +
      Context.Application.Count.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to access the current HttpSessionState object.
    // Session state may not be configured.
    try
    {
      sb.Append("Number of items in Session state: " +
        Context.Session.Count.ToString() + "<br/>");
    }
    catch
    {
      sb.Append("Session state not enabled. <br/>");
    }

    // Use the current HttpContext object to access the current Cache object.
    sb.Append("Number of items in the cache: " +
      Context.Cache.Count.ToString() + "<br/>");

    // Use the current HttpContext object to determine the timestamp for the current HTTP Request.
    sb.Append("Timestamp for the HTTP request: " +
      Context.Timestamp.ToString() + "<br/>");

    // Assign StringBuilder object to output label.
    OutputLabel.Text = sb.ToString();
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>HttpContext Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Using the current HttpContext to get information about the current page.
    <br />
    <asp:Label id="OutputLabel" runat="server"></asp:Label>      
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    ' The HttpContext associated with the page can be accessed by the Context property.
    Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

    ' Use the current HttpContext object to determine if custom errors are enabled.
    sb.Append("Is custom errors enabled: " & _
      Context.IsCustomErrorEnabled.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to determine if debugging is enabled.
    sb.Append("Is debugging enabled: " & _
      Context.IsDebuggingEnabled.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to access the current TraceContext object.
    sb.Append("Trace Enabled: " & _
      Context.Trace.IsEnabled.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to access the current HttpApplicationState object.
    sb.Append("Number of items in Application state: " & _
      Context.Application.Count.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to access the current HttpSessionState object.
    ' Session state may not be configured.
    Try
      sb.Append("Number of items in Session state: " & _
        Context.Session.Count.ToString() & "<br/>")
    Catch ex As Exception
      sb.Append("Session state not enabled. <br/>")
    End Try

    ' Use the current HttpContext object to access the current Cache object.
    sb.Append("Number of items in the cache: " & _
      Context.Cache.Count.ToString() & "<br/>")

    ' Use the current HttpContext object to determine the timestamp for the current HTTP Request.
    sb.Append("Timestamp for the HTTP request: " & _
      Context.Timestamp.ToString() & "<br/>")

    ' Assign StringBuilder object to output label.
    OutputLabel.Text = sb.ToString()
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>HttpContext Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    Using the current HttpContext to get information about the current page.
    <br />
    <asp:Label id="OutputLabel" runat="server"></asp:Label>      
  </div>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

Klasy dziedziczące IHttpModule i interfejsy IHttpHandler są udostępniane odwołaniem do obiektu HttpContext dla bieżącego żądania HTTP.Classes that inherit the IHttpModule and IHttpHandler interfaces are provided a reference to an HttpContext object for the current HTTP request. Obiekt zapewnia dostęp do właściwości wewnętrznych Request, Responsei Server dla żądania.The object provides access to the intrinsic Request, Response, and Server properties for the request.

Ważne

Ten obiekt jest gotowy do wyrzucania elementów bezużytecznych po zakończeniu HttpRequest.This object is ready for garbage collection when the HttpRequest is completed. Jego użycie po zakończeniu żądania może prowadzić do niezdefiniowanego zachowania, takiego jak NullReferenceException.Its usage after the request completes could lead to undefined behavior, such as a NullReferenceException.

Ten obiekt jest dostępny tylko w wątku sterowanym przez ASP.NET.This object is only available in the thread controlled by ASP.NET. Użycie w wątkach w tle może prowadzić do niezdefiniowanego zachowania.Usage in background threads could lead to undefined behavior.

Konstruktory

HttpContext(HttpRequest, HttpResponse)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpContext przy użyciu określonych obiektów żądanie i odpowiedź.Initializes a new instance of the HttpContext class by using the specified request and response objects.

HttpContext(HttpWorkerRequest)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpContext, która używa określonego obiektu Worker-Request.Initializes a new instance of the HttpContext class that uses the specified worker-request object.

Właściwości

AllErrors

Pobiera tablicę błędów zebranych podczas przetwarzania żądania HTTP.Gets an array of errors accumulated while processing an HTTP request.

AllowAsyncDuringSyncStages

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy operacje asynchroniczne są dozwolone podczas przetwarzania żądań ASP.NET, gdy nie są oczekiwane.Gets or sets a value that indicates whether asynchronous operations are allowed during parts of ASP.NET request processing when they are not expected.

Application

Pobiera obiekt HttpApplicationState dla bieżącego żądania HTTP.Gets the HttpApplicationState object for the current HTTP request.

ApplicationInstance

Pobiera lub ustawia obiekt HttpApplication dla bieżącego żądania HTTP.Gets or sets the HttpApplication object for the current HTTP request.

AsyncPreloadMode

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera flagi odnoszące się do asynchronicznego trybu wstępnego ładowania.Gets or sets an object that contains flags that pertain to asynchronous preload mode.

Cache

Pobiera obiekt Cache dla bieżącej domeny aplikacji.Gets the Cache object for the current application domain.

Current

Pobiera lub ustawia obiekt HttpContext dla bieżącego żądania HTTP.Gets or sets the HttpContext object for the current HTTP request.

CurrentHandler

Pobiera obiekt IHttpHandler, który reprezentuje aktualnie wykonywaną procedurę obsługi.Gets the IHttpHandler object that represents the currently executing handler.

CurrentNotification

Pobiera RequestNotification wartość wskazującą bieżące zdarzenie HttpApplication, które jest przetwarzane.Gets a RequestNotification value that indicates the current HttpApplication event that is processing.

Error

Pobiera pierwszy błąd (jeśli istnieje) podczas przetwarzania żądania HTTP.Gets the first error (if any) accumulated during HTTP request processing.

Handler

Pobiera lub ustawia obiekt IHttpHandler odpowiedzialny za przetwarzanie żądania HTTP.Gets or sets the IHttpHandler object responsible for processing the HTTP request.

IsCustomErrorEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy dla bieżącego żądania HTTP są włączone błędy niestandardowe.Gets a value indicating whether custom errors are enabled for the current HTTP request.

IsDebuggingEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące żądanie HTTP jest w trybie debugowania.Gets a value indicating whether the current HTTP request is in debug mode.

IsPostNotification

Pobiera wartość, która jest bieżącym punktem przetwarzania w potoku ASP.NET zaraz po zakończeniu przetwarzania zdarzenia HttpApplication.Gets a value that is the current processing point in the ASP.NET pipeline just after an HttpApplication event has finished processing.

IsWebSocketRequest

Pobiera wartość wskazującą, czy żądanie jest żądaniem AspNetWebSocket.Gets a value that indicates whether the request is an AspNetWebSocket request.

IsWebSocketRequestUpgrading

Pobiera wartość wskazującą, czy połączenie jest uaktualniane z połączenia HTTP do połączenia AspNetWebSocket.Gets a value that indicates whether the connection is upgrading from an HTTP connection to an AspNetWebSocket connection.

Items

Pobiera kolekcję klucz/wartość, za pomocą której można organizować i udostępniać dane między interfejsem IHttpModule i interfejsem IHttpHandler w trakcie żądania HTTP.Gets a key/value collection that can be used to organize and share data between an IHttpModule interface and an IHttpHandler interface during an HTTP request.

PageInstrumentation

Pobiera odwołanie do wystąpienia usługi Page-Instrumentation dla tego żądania.Gets a reference to the page-instrumentation service instance for this request.

PreviousHandler

Pobiera obiekt IHttpHandler dla procedury obsługi nadrzędnej.Gets the IHttpHandler object for the parent handler.

Profile

Pobiera obiekt ProfileBase dla bieżącego profilu użytkownika.Gets the ProfileBase object for the current user profile.

Request

Pobiera obiekt HttpRequest dla bieżącego żądania HTTP.Gets the HttpRequest object for the current HTTP request.

Response

Pobiera obiekt HttpResponse dla bieżącej odpowiedzi HTTP.Gets the HttpResponse object for the current HTTP response.

Server

Pobiera HttpServerUtility obiektu, który dostarcza metody używane w przetwarzaniu żądań sieci Web.Gets the HttpServerUtility object that provides methods used in processing Web requests.

Session

Pobiera obiekt HttpSessionState dla bieżącego żądania HTTP.Gets the HttpSessionState object for the current HTTP request.

SkipAuthorization

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy obiekt UrlAuthorizationModule powinien pominąć sprawdzanie autoryzacji dla bieżącego żądania.Gets or sets a value that specifies whether the UrlAuthorizationModule object should skip the authorization check for the current request.

ThreadAbortOnTimeout

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy środowisko uruchomieniowe ASP.NET ma wywoływać Abort() w wątku, który obsługuje to żądanie, gdy limit czasu żądania zostanie przeprowadzony.Gets or sets a value that specifies whether the ASP.NET runtime should call Abort() on the thread that is servicing this request when the request times out.

Timestamp

Pobiera początkową sygnaturę czasową bieżącego żądania HTTP.Gets the initial timestamp of the current HTTP request.

Trace

Pobiera obiekt TraceContext dla bieżącej odpowiedzi HTTP.Gets the TraceContext object for the current HTTP response.

User

Pobiera lub ustawia informacje o zabezpieczeniach dla bieżącego żądania HTTP.Gets or sets security information for the current HTTP request.

WebSocketNegotiatedProtocol

Pobiera negocjowany protokół, który został wysłany z serwera do klienta dla połączenia AspNetWebSocket.Gets the negotiated protocol that was sent from the server to the client for an AspNetWebSocket connection.

WebSocketRequestedProtocols

Pobiera uporządkowaną listę protokołów żądanych przez klienta.Gets the ordered list of protocols requested by the client.

Metody

AcceptWebSocketRequest(Func<AspNetWebSocketContext,Task>)

Akceptuje żądanie AspNetWebSocket przy użyciu określonej funkcji użytkownika.Accepts an AspNetWebSocket request using the specified user function.

AcceptWebSocketRequest(Func<AspNetWebSocketContext,Task>, AspNetWebSocketOptions)

Akceptuje żądanie AspNetWebSocket przy użyciu określonej funkcji użytkownika i obiektu opcji.Accepts an AspNetWebSocket request using the specified user function and options object.

AddError(Exception)

Dodaje wyjątek do kolekcji wyjątków dla bieżącego żądania HTTP.Adds an exception to the exception collection for the current HTTP request.

AddOnRequestCompleted(Action<HttpContext>)

Wywołuje zdarzenie wirtualne, które występuje po zakończeniu części HTTP żądania.Raises a virtual event that occurs when the HTTP part of the request is ending.

ClearError()

Czyści wszystkie błędy dla bieżącego żądania HTTP.Clears all errors for the current HTTP request.

DisposeOnPipelineCompleted(IDisposable)

Umożliwia wywoływanie metody Dispose() obiektu, gdy zostanie ukończona część połączenia AspNetWebSocket tego żądania.Enables an object's Dispose() method to be called when the AspNetWebSocket connection part of this request is completed.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetAppConfig(String)

Zwraca informacje o żądanych konfiguracjach dla bieżącej aplikacji.Returns requested configuration information for the current application.

GetConfig(String)

Zwraca informacje o żądanych konfiguracjach dla bieżącego żądania HTTP.Returns requested configuration information for the current HTTP request.

GetGlobalResourceObject(String, String)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie aplikacji na podstawie określonych ClassKey i właściwości ResourceKey.Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties.

GetGlobalResourceObject(String, String, CultureInfo)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie aplikacji na podstawie określonych ClassKey i właściwości ResourceKey, a w obiekcie CultureInfo.Gets an application-level resource object based on the specified ClassKey and ResourceKey properties, and on the CultureInfo object.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLocalResourceObject(String, String)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie strony na podstawie określonych VirtualPath i właściwości ResourceKey.Gets a page-level resource object based on the specified VirtualPath and ResourceKey properties.

GetLocalResourceObject(String, String, CultureInfo)

Pobiera obiekt zasobów na poziomie strony na podstawie określonych VirtualPath i właściwości ResourceKey i obiektu CultureInfo.Gets a page-level resource object based on the specified VirtualPath and ResourceKey properties, and on the CultureInfo object.

GetSection(String)

Pobiera określoną sekcję konfiguracyjną dla domyślnej konfiguracji bieżącej aplikacji.Gets a specified configuration section for the current application's default configuration.

GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
RemapHandler(IHttpHandler)

Umożliwia określenie programu obsługi żądania.Enables you to specify a handler for the request.

RewritePath(String)

Ponownie zapisuje adres URL przy użyciu podanej ścieżki.Rewrites the URL using the given path.

RewritePath(String, Boolean)

Ponownie zapisuje adres URL przy użyciu podanej ścieżki i wartości logicznej określającej, czy ścieżka wirtualna zasobów serwera jest modyfikowana.Rewrites the URL using the given path and a Boolean value that specifies whether the virtual path for server resources is modified.

RewritePath(String, String, String)

Ponownie zapisuje adres URL przy użyciu podanej ścieżki, informacji o ścieżce i informacji o ciągu zapytania.Rewrites the URL by using the given path, path information, and query string information.

RewritePath(String, String, String, Boolean)

Ponownie zapisuje adres URL przy użyciu podanej ścieżki wirtualnej, informacji o ścieżce, informacji o ciągu zapytania oraz wartości logicznej określającej, czy ścieżka pliku klienta jest ustawiona na ścieżkę ponownego zapisu.Rewrites the URL using the given virtual path, path information, query string information, and a Boolean value that specifies whether the client file path is set to the rewrite path.

SetSessionStateBehavior(SessionStateBehavior)

Ustawia typ zachowania stanu sesji, który jest wymagany w celu obsługi żądania HTTP.Sets the type of session state behavior that is required in order to support an HTTP request.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IServiceProvider.GetService(Type)

Zwraca obiekt dla bieżącego typu usługi.Returns an object for the current service type.

Dotyczy

Zobacz też