HttpStaticObjectsCollection.GetObject(String) Metoda

Definicja

Zwraca obiekt o określonej nazwie z kolekcji.Returns the object with the specified name from the collection. Ta właściwość jest alternatywą dla this metody dostępu.This property is an alternative to the this accessor.

public:
 System::Object ^ GetObject(System::String ^ name);
public object GetObject (string name);
member this.GetObject : string -> obj
Public Function GetObject (name As String) As Object

Parametry

name
String

Nazwa odnosząca się do wielkości liter obiektu do zwrócenia.The case-insensitive name of the object to return.

Zwraca

Object

Obiekt z kolekcji.An object from the collection.

Przykłady

Poniższy przykład zwraca obiekt o nazwie ArrayList1 z StaticObjects kolekcji i kopiuje go do zmiennej obiektu.The following example returns an object named ArrayList1 from the StaticObjects collection and copies it to an object variable.

Object MyObject;
MyObject = Application.StaticObjects.GetObject("ArrayList1");

Dim MyObject As Object
MyObject = Application.StaticObjects.GetObject("ArrayList1")

Dotyczy