HttpStaticObjectsCollection.Serialize(BinaryWriter) Metoda

Definicja

Zapisuje zawartość kolekcji do BinaryWriter obiektu.Writes the contents of the collection to a BinaryWriter object.

public:
 void Serialize(System::IO::BinaryWriter ^ writer);
public void Serialize (System.IO.BinaryWriter writer);
member this.Serialize : System.IO.BinaryWriter -> unit
Public Sub Serialize (writer As BinaryWriter)

Parametry

writer
BinaryWriter

BinaryWriterUżyto do zapisania serializowanej kolekcji w strumieniu lub zakodowanym ciągu.The BinaryWriter used to write the serialized collection to a stream or encoded string.

Uwagi

Możesz użyć metody, Serialize Aby napisać zawartość HttpStaticObjectsCollection obiektu do BinaryWriter obiektu.You can use the Serialize method to write the contents of a HttpStaticObjectsCollection object to a BinaryWriter object. Aby pobrać serializowany HttpStaticObjectsCollection obiekt, użyj Deserialize metody.To retrieve a serialized HttpStaticObjectsCollection object, use the Deserialize method.

Dotyczy