SqlServices.GenerateSessionStateScripts(Boolean, SessionStateType, String) Metoda

Definicja

Generuje skrypt SQL na potrzeby instalowania lub usuwania stanu sesji.Generates the SQL script for installing or removing session state. Skrypt będzie odwoływać się do bazy danych wskazanej przez parametr Database.The script will reference the database indicated by the database parameter.

public:
 static System::String ^ GenerateSessionStateScripts(bool install, System::Web::Management::SessionStateType type, System::String ^ customDatabase);
public static string GenerateSessionStateScripts (bool install, System.Web.Management.SessionStateType type, string customDatabase);
static member GenerateSessionStateScripts : bool * System.Web.Management.SessionStateType * string -> string
Public Shared Function GenerateSessionStateScripts (install As Boolean, type As SessionStateType, customDatabase As String) As String

Parametry

install
Boolean

true Aby wygenerować skrypt instalujący określone funkcje; false w celu wygenerowania skryptu usuwającego funkcje.true to generate a script that installs the specified features; false to generate a script that removes the features.

type
SessionStateType

Jedna z SessionStateType wartości określająca typ stanu sesji, dla którego mają zostać wygenerowane skrypty.One of the SessionStateType values, specifying the type of session state for which to generate scripts.

customDatabase
String

Nazwa bazy danych SQL Server, która ma być używana w wygenerowanych skryptach.The name of the SQL Server database to use in the generated scripts.

Zwraca

String

Zwraca wygenerowany kod skryptu.Returns the generated script code.

Wyjątki

Typ to Custom i customDatabase wartość nie została podana lub typem jest albo Temporary Persisted i customDatabase wartość nie jest równa null.The type is Custom and the customDatabase value is not supplied, or the type is either Temporary or Persisted and the customDatabase value is not null.

Dotyczy

Zobacz też