MembershipUserCollection Klasa

Definicja

Kolekcja obiektów MembershipUser.A collection of MembershipUser objects.

public ref class MembershipUserCollection sealed : System::Collections::ICollection
[System.Serializable]
public sealed class MembershipUserCollection : System.Collections.ICollection
[<System.Serializable>]
type MembershipUserCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.Serializable>]
type MembershipUserCollection = class
  interface IEnumerable
  interface ICollection
Public NotInheritable Class MembershipUserCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
MembershipUserCollection
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu zwraca listę użytkowników członkostwa z liczbą użytkowników w trybie online.The following code example returns a list of membership users with a count of the number of users currently online. Przykład aplikacji ASP.NET skonfigurowanej do korzystania z członkostwa można znaleźć w Membership klasie.For an example of an ASP.NET application configured to use membership, see the Membership class.

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

int pageSize = 5;
int totalUsers;
int totalPages;
int currentPage = 1;

public void Page_Load()
{
 if (!IsPostBack)
 {
  GetUsers();
 }
}

private void GetUsers()
{
 UsersOnlineLabel.Text = Membership.GetNumberOfUsersOnline().ToString();

 UserGrid.DataSource = Membership.GetAllUsers(currentPage-1, pageSize, out totalUsers);
 totalPages = ((totalUsers - 1) / pageSize) + 1;

 // Ensure that we do not navigate past the last page of users.

 if (currentPage > totalPages)
 {
  currentPage = totalPages;
  GetUsers();
  return;
 }

 UserGrid.DataBind();
 CurrentPageLabel.Text = currentPage.ToString();
 TotalPagesLabel.Text = totalPages.ToString();

 if (currentPage == totalPages)
  NextButton.Visible = false;
 else
  NextButton.Visible = true;

 if (currentPage == 1)
  PreviousButton.Visible = false;
 else
  PreviousButton.Visible = true;

 if (totalUsers <= 0)
  NavigationPanel.Visible = false;
 else
  NavigationPanel.Visible = true;
}

public void NextButton_OnClick(object sender, EventArgs args)
{
 currentPage = Convert.ToInt32(CurrentPageLabel.Text);
 currentPage++;
 GetUsers();
}

public void PreviousButton_OnClick(object sender, EventArgs args)
{
 currentPage = Convert.ToInt32(CurrentPageLabel.Text);
 currentPage--;
 GetUsers();
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Sample: Find Users</title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
 <h3>User List</h3>

 Number of Users Online: <asp:Label id="UsersOnlineLabel" runat="Server" /><br />

 <asp:Panel id="NavigationPanel" Visible="false" runat="server">
  <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3">
   <tr>
    <td style="width:100">Page <asp:Label id="CurrentPageLabel" runat="server" />
      of <asp:Label id="TotalPagesLabel" runat="server" /></td>
    <td style="width:60"><asp:LinkButton id="PreviousButton" Text="< Prev"
              OnClick="PreviousButton_OnClick" runat="server" /></td>
    <td style="width:60"><asp:LinkButton id="NextButton" Text="Next >"
              OnClick="NextButton_OnClick" runat="server" /></td>
   </tr>
  </table>
 </asp:Panel>

 <asp:DataGrid id="UserGrid" runat="server"
        CellPadding="2" CellSpacing="1"
        Gridlines="Both">
  <HeaderStyle BackColor="darkblue" ForeColor="white" />
 </asp:DataGrid>

</form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

Dim pageSize As Integer = 5
Dim totalUsers As Integer
Dim totalPages As Integer
  Dim currentPage As Integer = 1

Public Sub Page_Load()
 If Not IsPostBack Then
  GetUsers()
 End If
End Sub

Private Sub GetUsers()
 UsersOnlineLabel.Text = Membership.GetNumberOfUsersOnline().ToString()

 UserGrid.DataSource = Membership.GetAllUsers(currentPage-1, pageSize, totalUsers)
 totalPages = ((totalUsers - 1) \ pageSize) + 1

 ' Ensure that we do not navigate past the last page of users.

 If currentPage > totalPages Then
  currentPage = totalPages
  GetUsers()
  Return
 End If

 UserGrid.DataBind()
 CurrentPageLabel.Text = currentPage.ToString()
 TotalPagesLabel.Text = totalPages.ToString()

 If currentPage = totalPages Then
  NextButton.Visible = False
 Else
  NextButton.Visible = True
 End If

 If currentPage = 1 Then
  PreviousButton.Visible = False
 Else
  PreviousButton.Visible = True
 End If

 If totalUsers <= 0 Then
  NavigationPanel.Visible = False
 Else
  NavigationPanel.Visible = True
 End If
End SUb

Public Sub NextButton_OnClick(sender As Object, args As EventArgs)
 currentPage = Convert.ToInt32(CurrentPageLabel.Text)
 currentPage += 1
 GetUsers()
End Sub

Public Sub PreviousButton_OnClick(sender As Object, args As EventArgs)
 currentPage = Convert.ToInt32(CurrentPageLabel.Text)
 currentPage -= 1
 GetUsers()
End Sub

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>Sample: Find Users</title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
 <h3>User List</h3>

 Number of Users Online: <asp:Label id="UsersOnlineLabel" runat="Server" /><br />

 <asp:Panel id="NavigationPanel" Visible="false" runat="server">
  <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="3">
   <tr>
    <td style="width:100">Page <asp:Label id="CurrentPageLabel" runat="server" />
      of <asp:Label id="TotalPagesLabel" runat="server" /></td>
    <td style="width:60"><asp:LinkButton id="PreviousButton" Text="< Prev"
              OnClick="PreviousButton_OnClick" runat="server" /></td>
    <td style="width:60"><asp:LinkButton id="NextButton" Text="Next >"
              OnClick="NextButton_OnClick" runat="server" /></td>
   </tr>
  </table>
 </asp:Panel>

 <asp:DataGrid id="UserGrid" runat="server"
        CellPadding="2" CellSpacing="1"
        Gridlines="Both">
  <HeaderStyle BackColor="darkblue" ForeColor="white" />
 </asp:DataGrid>

</form>

</body>
</html>

Uwagi

Element System.Web.Security.MembershipUserCollection jest zwracany z GetAllUsers metod, FindUsersByName , i FindUsersByEmail System.Web.Security.Membership klasy.A System.Web.Security.MembershipUserCollection is returned from the GetAllUsers, FindUsersByName, and FindUsersByEmail methods of the System.Web.Security.Membership class. MembershipUserCollectionObiekty zwracane przez GetAllUsers , FindUsersByName i FindUsersByEmail metody zawierają migawkę informacji o użytkowniku w magazynie danych członkostwa.The MembershipUserCollection objects returned by the GetAllUsers, FindUsersByName, and FindUsersByEmail methods contain a snapshot of user information in the membership data store. Oznacza to, że zmiany w informacjach o użytkowniku członkostwa w elemencie MembershipUserCollection nie są odzwierciedlone w magazynie danych członkostwa.That is, changes to the membership user information in a MembershipUserCollection are not reflected in the membership data store. Aby zmodyfikować informacje o użytkowniku członkostwa w magazynie danych członkostwa, użyj UpdateUser CreateUser metod i DeleteUser System.Web.Security.Membership klasy.To modify membership user information in the membership data store, use the UpdateUser, CreateUser and DeleteUser methods of the System.Web.Security.Membership class.

Uwaga

Jeśli nie znasz funkcji członkostwa w programie ASP.NET, zobacz wprowadzenie do członkostwa przed kontynuowaniem.If you are not familiar with the membership features of ASP.NET, see Introduction to Membership before continuing. Aby zapoznać się z listą innych tematów związanych z członkostwem, zobacz Zarządzanie użytkownikami przy użyciu członkostwa.For a list of other topics related to membership, see Managing Users by Using Membership.

Konstruktory

MembershipUserCollection()

Tworzy nową, pustą kolekcję użytkowników członkostwa.Creates a new, empty membership user collection.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę obiektów użytkownika członkostwa w kolekcji.Gets the number of membership user objects in the collection.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja użytkowników członkostwa jest bezpieczna wątkowo.Gets a value indicating whether the membership user collection is thread safe.

Item[String]

Pobiera użytkownika członkostwa w kolekcji, do której odwołuje się określona nazwa użytkownika.Gets the membership user in the collection referenced by the specified user name.

SyncRoot

Pobiera katalog główny synchronizacji.Gets the synchronization root.

Metody

Add(MembershipUser)

Dodaje określonego użytkownika członkostwa do kolekcji.Adds the specified membership user to the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie obiekty użytkownika członkostwa z kolekcji.Removes all membership user objects from the collection.

CopyTo(MembershipUser[], Int32)

Kopiuje kolekcję użytkowników członkostwa do jednowymiarowej tablicy.Copies the membership user collection to a one-dimensional array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Pobiera moduł wyliczający, który może wykonać iterację w kolekcji użytkowników członkostwa.Gets an enumerator that can iterate through the membership user collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(String)

Usuwa obiekt użytkownika członkostwa z określoną nazwą użytkownika z kolekcji.Removes the membership user object with the specified user name from the collection.

SetReadOnly()

Tworzy zawartość kolekcji użytkownika z członkostwem tylko do odczytu.Makes the contents of the membership user collection read-only.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje zawartość MembershipUserCollection obiektu do Array , rozpoczynając od określonego Array indeksu.Copies the contents of the MembershipUserCollection object to an Array, starting at a particular Array index.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też