DocumentableItem.Namespaces Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia słownik prefiksów przestrzeni nazw i przestrzeni nazw używanych do zachowywania prefiksów przestrzeni nazw i przestrzeni nazw podczas ServiceDescription konstruowania obiektu.

public:
 property System::Xml::Serialization::XmlSerializerNamespaces ^ Namespaces { System::Xml::Serialization::XmlSerializerNamespaces ^ get(); void set(System::Xml::Serialization::XmlSerializerNamespaces ^ value); };
public System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces Namespaces { get; set; }
member this.Namespaces : System.Xml.Serialization.XmlSerializerNamespaces with get, set
Public Property Namespaces As XmlSerializerNamespaces

Wartość właściwości

XmlSerializerNamespaces

XmlSerializerNamespaces Słownik zawierający pary prefiksu/przestrzeni nazw.

Dotyczy