NamedItem.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę elementu.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Element String zawierający nazwę elementu.

Dotyczy