ServiceDescription.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia atrybut nazwy XML tagu opisów otaczającego plik WSDL (Web Services Description Language).

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Atrybut nazwa XML.

Uwagi

Wartość właściwości jest pustym ciągiem (""), jeśli nie została jeszcze przypisana.

Dotyczy