ServiceDescription.Serializer Właściwość

Definicja

Pobiera serializator XML używany do serializacji i deserializacji między obiektem ServiceDescription a dokumentem WSDL (Web Services Description Language).

public:
 static property System::Xml::Serialization::XmlSerializer ^ Serializer { System::Xml::Serialization::XmlSerializer ^ get(); };
public static System.Xml.Serialization.XmlSerializer Serializer { get; }
member this.Serializer : System.Xml.Serialization.XmlSerializer
Public Shared ReadOnly Property Serializer As XmlSerializer

Wartość właściwości

XmlSerializer

Serializator XML używany do serializacji i deserializacji między obiektem ServiceDescription a dokumentem WSDL (Web Services Description Language).

Uwagi

Serializator XML można dostosować przy użyciu klas pochodzących z klasy abstrakcyjnej ServiceDescriptionFormatExtension . Te klasy są określane w pliku konfiguracji przy użyciu elementu i jego elementu podrzędnego serviceDescriptionFormatExtensionTypes add . Konfigurację można zastosować do aplikacji sieci Web ASP.NET publikującej usługę sieci Web.

Dotyczy