SiteMapNodeCollection.OnValidate(Object) Metoda

Definicja

Wykonuje dodatkowe procesy niestandardowe podczas walidacji wartości.Performs additional custom processes when validating a value.

protected:
 virtual void OnValidate(System::Object ^ value);
protected virtual void OnValidate (object value);
abstract member OnValidate : obj -> unit
override this.OnValidate : obj -> unit
Protected Overridable Sub OnValidate (value As Object)

Parametry

value
Object

SiteMapNodeDo walidacji.The SiteMapNode to validate.

Wyjątki

value to null.value is null.

value nie jest SiteMapNode .value is not a SiteMapNode.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

OnValidate(Object)Metoda umożliwia realizatorom Definiowanie procesów, które muszą zostać wykonane przy wykonywaniu standardowego zachowania ArrayList obiektu źródłowego.The OnValidate(Object) method allows implementers to define processes that must be performed when executing the standard behavior of the underlying ArrayList object. Definiując OnValidate(Object) metodę, implementujące mogą dodawać funkcje do metod dziedziczonych bez konieczności przesłonięcia wszystkich innych metod.By defining the OnValidate(Object) method, implementers can add functionality to inherited methods without having to override all other methods. OnValidate(Object)Metoda jest wywoływana w dowolnym momencie, gdy SiteMapNodeCollection kolekcja jest używana przez odwołanie do IList interfejsu.Specifically, the OnValidate(Object) method is called anytime the SiteMapNodeCollection collection is used via a reference to an IList interface.

Dotyczy