SiteMapNodeCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

public:
 virtual property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public virtual object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public Overridable ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do SiteMapNodeCollection .An object that can be used to synchronize access to the SiteMapNodeCollection.

Uwagi

Wyliczanie za pomocą SiteMapNodeCollection kolekcji nie jest wewnętrznie procedurą bezpiecznego wątku.Enumerating through a SiteMapNodeCollection collection is intrinsically not a thread safe procedure. Nawet w przypadku SiteMapNodeCollection synchronizacji, inne wątki mogą nadal modyfikować SiteMapNodeCollection , co powoduje wygenerowanie wyjątku przez moduł wyliczający.Even when a SiteMapNodeCollection is synchronized, other threads can still modify the SiteMapNodeCollection, which causes the enumerator to throw an exception. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wątków podczas wyliczania, można zablokować SiteMapNodeCollection całe Wyliczenie lub przechwycić wyjątki pochodzące ze zmian wprowadzonych przez inne wątki.To guarantee thread safety during enumeration, you can either lock the SiteMapNodeCollection during the entire enumeration or catch the exceptions resulting from changes that are made by other threads.

Dotyczy

Zobacz też