SiteMapNodeCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera Boolean wartość wskazującą, czy dostęp do ICollection interfejsu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a Boolean value indicating whether access to the ICollection interface is synchronized (thread safe). Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dostęp do programu ICollection jest synchronizowany (wątek bezpieczny); w przeciwnym razie false .true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też