SiteMapNodeCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy kolekcja w IList interfejsie zawiera określoną wartość logiczną.Determines whether the collection in the IList interface contains the specified Boolean value.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany w IList .The object to locate in the IList.

Zwraca

Boolean

true Jeśli obiekt znajduje się w; w IList przeciwnym razie, false .true if the object is found in the IList; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też